Schuldbekentenis Jan Jansendatum28 december 1663
betreftJan Jans Ruijter
bronRechterlijk archief
afbeeldingakte


Transcriptie

Den 28 December 1663

Richter H.B. van Langen
Coern. Jan Hanninck
           Reinder Hendrickx
  
Comp. in den Ed. Gerichte Jan Jansen, ende bekomen voor hem en sijne erfgenamen deughdelijck schuldich te weesen een somme van hondert car. gl. hercoemende van opgenoemene ende ternuch? ontfangene penn aen Aeltjen Roelofs wed. wijlen Wijcher Jansen Ruijter welcke penn ick Jan Jansen beloeve jaerlijckx en alle jaeren te verrenten tegen vijf gelijcke gl ter tijt ende soo lange den een den anderen de losse een vierendeel jaers te vooren volgen.

Lantr. sal aengecondicht hebben, bij faute van quade betaelinge stelle ick Jan Jansen hier voor tot een vast hij? ?? en onderpande voor eerst mijn huijs ende warf staende tot Muggebeete voors mijn persoon en verdere goederen soo hebben de er toecoemende en om me alles daeraen lost en schaedeloes te megen verhaelen, endo sal den eersten pachtdach coemen te verschijnen op Sinte Marten 1669.
Bespreking

Het is niet helemaal zeker dat genoemde Jan Jansen werkelijk 'onze' stamvader Jan Jans Ruijter is, maar ligt wel voor de hand. Dit bevestigt namelijk de aanname dat Aeltjens dochter, Geesjen Wijchers, met 'onze' Jan Jans getrouwd was.
Jan Jansen was dus haar schoonzoon (sinds 2 jaar), en we weten meteen dat hij in Muggenbeet huis en werf heeft, die als onderpand dienen.