Voogdijregeling Wijcher Jans Ruijterdatum28 december 1681
betreftJan Jans Ruijter
bronRechterlijk archief
afbeeldingakte
lees ookVoogdijregeling 1671
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Den 28 december 1681

Richter H. Otterbeeck
Coorn.  Barthold ten Broecke
        Cleijs Beenen

Jan Wijchers Backer en Jan Luijties als momberen over het nagelaten wesekint van zal. (=zaliger JR) Jan Jansen Ruijter bij Geesjen Wijchers in echte getogen hebben rekeninge en reliqua? van de opconisten? en profijten van 't gen. (=genoemde) wesekints goederen getoont en substantie als volgt,
En is in genere bevonden te sijn, als blijckt bij de s?eisice? rekeninge bestaende in boedelpenningen, verdient loon bij t gen. wesekint, huijs huijse? en geltpachten en? bedragende te samen ter somma van vierhondert seven en negentige car. gl. sijnde in de capitale somma van 200 car. gl. ten laste van de medemomber Jan Wijchers, ge??dert? tot 50 gl. capitaal, waer van 150 gl. affgetrocken en opgeset is laste van Evert Intjes, is daer bij gedaen de voorige 100 car. gl. capitael en dan noch 50 gl. maeckende te samen drie hondert car. gl. capitaal wear van Evert Inties ten profijte van 't voorn. wesekint een gerichtsacte op heden gepasseert heeft.
Daer en tegens weder uijtgekeert, te samen bedragende de somma van vierhondert een en dartige car. gl., negentig st.ver (=stuiver JR) en 10 penn.
Tegens malcanderen vergeleecken bevint sich datter matter mede ontfangen is ter somma van vijff en sestich arc. gl. en ses penn. die bij de volgende rekeningen sal moeten verantwoort worden, voor so veel t wesekint aangaet, als volgt.
Also dese voorn. rekeningen so van ontfangst als uijtgave bij de voors. momberen gedaen, het voorn. wesekint en de erftgen. van zal. Hille Martens te samen aangaet, so heeft t Ed. Gerichte, na propositie door de voorn. Momberen dat eenige posten van ontvanghst en uijtgave  t wesekint alle? sijn raeckende en revifis? van dien ge?? en bevonden, dat, voor so ? t wesekint ontvanghst is importerende, is conf? te monterende de somma van driehondert, twintig car. gl. 10 penn.
En daer en tegens bij de Momberen te laste van 't wesekint aleen toucherende en alles de posten te samen bereckent sijnde, gejapendeert? en uijtgegeven ter somma van driehondert en seven car. gl. 19 st.ver 10 p.
So dat n defalcatie? van de ontvanghst tegen d'uijtgave, bevonden is, dat gen. Jan Wijchers ?? noch schuldigh blijft ten profijte van t wesekint ter somma van 12-11-6 voorts bekennen de Momberen voors. de s?? reckenings met de quitantien en annotatien dus ?..rende? wederom na sich gem?? te hebben om selffs ten dienste van g'jn..?? voorn. in bedaringe? tot narichtinge te houden, waer mede dese is gesloten en bij t Gerichte is geapprobeert actum ut supra (=akte als boven JR).

Gevolgtrekkingen

In 1681 is ook Jan Jans Ruijter overleden, en in zijn plaats een nieuwe momber aangesteld: Jan Luijties.
De in de akte van 1671 genoemde momber Wijcher Jans blijkt dus Wijcher Jans Backer te zijn.
In deze akte worden - net als in de akte van 7 februari 1676 - de erfgenamen van Hille Martens genoemd. In beide aktes is dus sprake van dezelfde Jan Jans Ruijter!

Vragen

  • Wie is Jan Luijties? Een momber is altijd naaste familie van de man (Jan Jans) of de vrouw (Geesjen Wijchers).