Schuldbekentenis Aeltjen Roelofsdatum23 januari 1665
betreftAeltjen Roelofs
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 15, scan 73 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
lees ookSchuldbekentenis Aeltjen Roelofs, februari 1665
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [mijn opmerking, JR]


Den 23 Januarij 1665

Scholtis gesubstitueert Hendr. Dam. Pand.
Coorn. Evert ter Wegh
         Jan Alberts Snippe.

Compareerden Aeltjen Roelofs wed. van wijlen sal. Wijcher Jansen Ruijter, geadsisteert met haeren soon Jan Wijchers en haar swager Jan Ruijter, en heeft bekent van opgenomene penn. schuldigh te wesen aan de Erfg. van sal. Hermen Alerts een summa van vier hondert car. gl. tot 20 stuijv. het stuck, die sij heeft aengenomen jaerlijcks op Martini te verrenten tot hondert met vijf car. gl. en vijf stuijv. en sal op St.Marten 1665 daer van de eerste pacht vervallen wesen, en sulcs so langhe tot dat parthijen malkanderen de losse een vierendeel jaers te vooren sullen aengekondicht hebben, en belove ick Aeltjen Roelofs als dan de genoemde penn. op te brenghen en te betalen, ende stelle bij faute van goede betaelingh ten onderpandt drie daghmaeten landts genaemt Dellenlandt, geleghen tot Muggenbeet , daer ten oosten de weduwe van Volken Volkerts, ten suijden en ten suijden Evert Lambert Erfg., ten noorden Henrick Martens naest gelandet sijn, voorts alle haer roerende en onroerende goederen om bij faute van goede betalinge daer aen en over alle kosten en schaden te moghen verhaelen, bij executie van Landtrecht.