#24 juni 2019

Regesten

Regesten zijn korte beschrijvingen van de inhoud van een akte of oorkonde. Met regesten is het zoeken in oude akten veel gemakkelijker, omdat deze vaak als getypte tekst op internet staan. Hierin is het zeer eenvoudig zoeken, soms zelfs op teksten met 'wildcards' zoals “Ru*t” etc.
Voor de oorspronkelijke aktes geldt - als ze zijn ingescand -  dat het afbeeldingen zijn van een moeilijk leesbaar handschrift, die in hun geheel moeten worden afgezocht op bekende namen.
De mensen die deze regesten maken moeten we erg dankbaar zijn. Het meeste aan informatie van de Zutphense Ruyters is uit dit soort regesten afkomstig.

Op de website "vordensverleden.nl" vond ik interessante verzameling regesten, waarvan ik er eentje uitlicht (Boek 221 1573-1579 Arch 0338):

Erve Groot Jimminck met de Pelskamp.
02-05-1578 is verschenen Joffer Geertruidt van der Helle geassisteerd door haar man Garrit Kreijnck en bekent op- en overgedragen te hebben aan haar 3 voorkinderen genaamd Wilhelmina, Johan en Hendrick Ruijter, in huwelijk verwekt met haar overleden man Hendrick Ruijter hun vaders erfdeel bestaande uit het ⅓ deel van het leengoed Groot Jimminck met de Pelskamp, dat met alle toebehoren en rechten is gelegen in de buurtschap van Linde, kerspel Vorden.


Wilhelma, Johan en Henrick zijn dus wel degelijk kinderen van Henrick Gerrits Ruyter en Geertruit van den Helle! Hiermee is van alle bekende kinderen van Henrick Gerrits Ruyter ook de naam van de moeder bekend. En,nóg belangrijker, er zijn dus wel degelijk twee nog onbekende bastaardkinderen uit de relatie van Henrick Gerrits Ruyter en Styne Sanders Varwer!
Voor de speurtocht naar een verbinding tussen onze familie en de Zutphense Ruyters is dit een opsteker. Mogelijk loopt die verbinding via een van deze twee bastaardkinderen?

Overigens, Groot Jimminck is geruime tijd in het bezit geweest van deze Ruyters. Een andere keer meer daarover.#19 juni 2019

Het Stroo

In 1491 worden Gherrit Ruter en zijn vrouw Lamme ten Stro genoemd als eigenaren van het goed "'t Stroo".  Op grond van Lamme's naam lag het voor de hand om te veronderstellen dat het leengoed uit haar familie afkomstig was.
Maar het ligt anders, zoals blijkt uit twee akten die ik op het spoor kwam.

In die aktes, uit 1487 en 1488, blijkt Henrick Kerckhof het "erve Strode", dat hij van zijn ouders geërfd heeft, te verkopen aan "Johan de Rueter".
Deze Johan is niemand minder dan [R5] Johan Gerhards Ruyter, de vader van Gerrit, bierbrouwer en circa 1435 in Lübeck geboren. Zie stamboom.
Behalve dat we nu weten dat Johan rond 1487 in de Nederlanden vertoefde (en niet meer in Lübeck), is het bezit "Het Stroo" dus niet via Lamme in de familie gekomen maar in 1487 aangekocht .

Het leengoed lag eertijds noordwestelijk van Vorden (circa 10 km zuidoostelijk van Zutphen), maar maakt daar tegenwoordig deel van uit. De naam "Het Stroo" is bewaard gebleven.

De oude boerenplaats is natuurlijk al lang verdwenen; tegenwoordig staat op deze plaats - Strodijk 3 - een nieuwe boerderij  (grotendeels 1929) :
#07 juni 2019

Stijne Sanders Varwer - herzien

In het vorige bericht heb ik Henrick en Lumma toegekend aan de buitenechtelijke relatie van Henrick Gerrits Ruyter met Stijne Sanders Varwer.
Het feit dat Henrick als "broeder en momber" van zijn zuster Lumma wordt genoemd was hiervoor de belangrijkste reden. Dat impliceerde immers dat Henrick een oudere broer moest zijn. Maar nu blijkt dat toch anders te liggen.
Vrouwen hadden in deze tijd namelijk nauwelijks rechten. Zij moesten zich laten vertegenwoordigen door een man, die wél bevoegdheid had om aktes te ondertekenen.
Deze vertegenwoordiger werd ook 'momber' genoemd. Zoals tegenwoordig een onvolwassene zich moet laten vertegenwoordigen door een volwassene bij het aangaan van financiële verplichtingen e.d.
In dit geval was dus sprake van broer Henrick als vertegenwoordiger van Lumma. Hij hoeft niet eens ouder te zijn; dat hij mannelijk was, was voldoende.

Daarmee komt het idee van Henrick en Lumma als twee voorkinderen dus op losse schroeven te staan. Zij kunnen heel goed kinderen zijn van Henrick en zijn eerste vrouw Wilhelma Kreynck. Dat ligt zelfs meer voor de hand.

Maar daardoor ontstaat  de situatie dat er twee bastaardkinderen van Henrick Gerrits Ruyter bestaan, waarvan we de namen niet kennen, maar die rond 1550 moeten zijn geboren. Dat onze familie via bastaardkinderen aan de Zutphense Ruyterfamilie gelieerd is zou me niet verbazen. Of dat via een van deze twee kinderen was, betwijfel ik. Daarvoor acht ik de kinderen van Henricks broer Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken grotere kanshebbers. Maar het toont wél aan, dat bastaardkinderen in deze generatie voorkomen!
#04 juni 2019

Stijne Sanders Varwer

In het oud-rechterlijk archief van Zutphen vond ik een interessante vermelding uit 1566.
Het betreft Stijne Sander Varwersdochter en haar beide kinderen, verkregen bij Henrick Ruyter Garritz.
Dit is natuurlijk niemand minder dan de ons bekende Henrick Gerrits Ruyter, bierbrouwer en raadslid van Zutphen, die in 1572 door de Spanjaarden werd vermoord.
Van hem zijn twee huwelijken bekend, rond 1558 met Wilhelma Kreynck, en rond 1570 met Geertruit van den Hell. Uit deze twee huwelijken kennen we vijf kinderen: Lumma, Lutgert, Gerritgen,  Johan en Wilhelma.

Maar er is ook nog sprake van een zoon Henrick, die we kennen uit twee aktes van Lumma, waarin hij genoemd wordt als “haer broeder” en “haer broeder end momber”.
Deze Henrick lijkt haar oudere broer te zijn en we hebben hem tot dusverre toegeschreven aan een -nog onbekend- eerder huwelijk van Henrick Gerrits Ruyter.
In het licht van deze nieuwe vondst zou dat heel goed de  buitenechtelijke relatie met Stijne Sanders Varwer kunnen zijn geweest.
Op grond van de benaming “haer broeder” is het bovendien goed mogelijk dat ook Lumma uit deze relatie met Stijne stamt. Lumma is bovendien vernoemd naar Henricks moeder; dat is ongebruikelijk want de eerste dochter werd bijna altijd vernoemd naar de moeder van moeders kant.

Vanavond heb ik de stamboom op dit punt aangepast. Zie stamboomfragment.#03 juni 2019

Voorlopig laatste RUITERTJE


Na een reeks van 42 RUITERTJEs in de afgelopen acht jaar heb ik besloten voorlopig te stoppen met het RUITERTJE in deze vorm.
Het samenstellen van een RUITERTJE kost me te veel tijd. Tijd die ik liever besteed aan onderzoek.
Eigenlijk is de bestaande website prima geschikt om de informatie te presenteren die ik telkens opspaar voor het RUITERTJE.
Voortaan zal deze nieuwsrubriek “LAATSTE NIEUWS” de rol van het RUITERTJE overnemen, en stuur ik – als er nieuws is – een emailtje naar alle leden van de Stichting.

Het is best mogelijk dat er in de toekomst nog weer RUITERTJEs verschijnen; dat zullen dan eerder themanummers zijn.

Een overzicht van alle RUITERTJES.#28 mei 2019

Gerardus Ruter

In het archief van het vrouwenconvent Isendoorn bij Zutphen wordt een akte bewaard die op 29 september 1345 werd opgemaakt. In deze akte vinden we de allereerste vermelding van een Zutphense Ruyter in de persoon van Gerardus Ruter, die laat optekenen dat hij afziet van aanspraken op het goed Gybbeconck (juist zuidelijk van Zutphen).
In het algemeen waren dit soort lenen erfelijk en blijkbaar kon Gerardus op grond hiervan aanspraken doen gelden op dit goed.  Waarom Gerhard afzag van dit leengoed weten we niet. Gezondheid? Verhuizing naar Lübeck? Behalve lusten waren er aan het bezit van een leengoed ook zeker lasten verbonden. Zo moest de leenman in ruil voor het beheer van het goed, zijn leenheer bijstaan in geval van oorlog met een overeengekomen aantal ridders/paarden/manschappen. Hier waren hoge kosten aan verbonden.

De akte van 1345
Klik op foto voor groter formaat
Als stamvader van de Zutphense Ruyters kennen we momenteel Henrick Reuter, die vóór 1380 moet zijn geboren. Het zou dus heel goed kunnen dat deze Henrick een kleinkind is van Gerhardus, of zelfs een achterkleinkind.

Ook al is de familierelatie onbekend, toch is de akte van bijzonder belang en tot mijn verrassing vond ik op de website van het Erfgoedcentrum Zutphen een scan van deze akte.
De scan vind je hier : De akte van 1345

Natuurlijk probeerde ik de akte te lezen, maar dat is bijzonder lastig, en ook nog in het latijn. Maar na enig zoeken vond ik wél de naam: Gerardus Ruter!


#08 april 2019

Ne vexes RUITER et suos

In nummer 40 van het blad "Gelre" uit 1937 staat een beschrijving van de grafzerken in de Walburgiskerk in Zutphen.
Eentje daarvan, en qua afmetingen zeer bescheiden, ziet er als volgt uit:

In ganc
quisquis es si plus
ne vexes RUITER et suos
abstrusi jacent
sed soli volunt esse


Vertaling:

Wie gij ook zijt, indien ook meer (hoger),
val RUITER en de zijnen niet lastig;
zij liggen verborgen,
maar willen alleen blijven


Een intrigerende tekst waarvan de betekenis wel duidelijk is. Dit moet een ingang van een familiegraf zijn en de tekst is een aansporing om deze plek vooral met rust te laten.
Wanneer deze steen geplaatst is en hoeveel Ruyters hier begraven liggen?  Misschien dat er nog eens méér informatie aan het licht komt.#07 april 2019

De akte van 1618

Op verschillende plaatsen op deze website wordt "de akte van 1618" aangehaald. Het is een bijzondere akte, want daarin komen we voor het eerst een Ruijter tegen, en bovendien nog wel in Blokzijl!
Maar de akte is om meerdere redenen belangrijk, en dat was aanleiding voor mij om op zoek te gaan naar de precieze inhoud.
Van de akte heb ik geen scan of transcriptie (bij het volgende bezoek aan Zwolle staat dat bovenaan mijn to-do-lijst), maar ik heb 10 jaar geleden enige informatie van de Stichting Roelof Fransen Roosje (SRFR) gekregen. Dat heb ik er maar weer eens bijgehaald.  Lees "De akte van 1618".#03 april 2019

Bierbrouwers

Op de DVD "Gelre" staat allerlei informatie over de Zutphense Ruyterfamilie (uit : HANDEL EN NIJVERHEID TE ZUTPHEN IN DE MIDDELEEUWEN DOOR J. GIMBERG, Gelre XXV, 1922).

Hebben Ruiters iets met bier? Bijgaande foto doet vermoeden van wel. Lekker biertje trouwens...

In de middeleeuwen in ieder geval wel.
Als bijlage van bovengenoemd artikel vinden we een uittreksel uit de overrentmeestersrekening van 1466 waarin als bierbrouwers worden genoemd:
 • Geryt Rueter
 • Armgart Rueterss
 • Geryt Rueter


Over het feit dat de naam Geryt tweemaal voorkomt merkt de schrijver op:

"Er waren dus twee bierbrouwers Ruyters met denzelfden voornaam. Aan eene vergissing van den overrentmeester zal hier wel niet te denken zijn; want de familie Ruyters was te Zutphen in de middeleeuwen zeer uitgebreid.".

Maar dat wisten we al!


Bij Armgart staat nog de aantekening:

"Zij heeft blijkbaar de bierbrouwerij van haar vader — Henrick Ruyters — voortgezet."

Bijna terloops leren we het beroep van de stamvader van het Ruytergeslacht!

En als laatste opmerking:

"Uit deze lijst moet dus geenszins afgeleid worden, dat dit nu alle bierbrouwers waren. Integendeel. In de overrentmeestersrekening van 1467 worden b.v. nog de gebroeders Jan en Henrick Ruyters, bierbrouwers, vermeld."


Mooie informatie dus, want er blijkt uit dat het beroep van bierbrouwer van vader op zoon (en dochter!) overging.

Het identificeren van de genoemde personen is niet moeilijk (en dat is mooi, want dat bevestigt de stamboom):
 • Geryt kennen we als bierbrouwer Gerhard REUTER, die in 1435 in Lübeck met Alheyd PALICKE trouwde.
 • Armgart is zijn zuster, waarvan we niet wisten dat zij bierbrouwer was.
 • Geryt is bovengenoemde Geryts zoon; hij was in 1467 rond de 35 jaar. Zijn beroep was tot dusverre onbekend.
 • Jan en Henrick zijnde twee andere zonen van bovengenoemde Geryt. Alleen van Johan wisten we dat hij bierbrouwer was.

Of deze Ruyters nou allemaal zelfstandig bierbrouwer waren, weet ik niet. Het zou ook heel goed een familiebedrijf geweest kunnen zijn.

#01 april 2019

Herman & Johannes
Op de pagina met de Ruyterstamboom staan bovenaan een aantal namen van Ruthers die in Lübeck in de 14e eeuw aangetroffen zijn.
Daaruit noem ik:
 • Johannes - genoemd in 1362, 1368 en 1381, ook als burger van Osnabrück
 • Hermann - genoemd in 1368 en 1381, broer van bovengenoemde Johannes

In Zutphen vond ik in het 'historisch kadaster' deze vermeldingen:
 • Verpondingsnummer 318
  Kadastraal nummer 1100
  Straatnaam Torfstraite (Turfstraat)
  Datering akte 1483 (na 01)
  Object huysinge (+ achterhuis Ynckstraite)
  Belending achter erfenis die Jan Rueter toebehoorde
 • Verpondingsnummer 442
  Kadastraal nummer 1200
  Straatnaam Boyker straite (Beukerstraat)
  Datering akte (05) -1480
  Belending 2 Rueter, Herman

Dezelfde namen - Johannes/Jan en Herman -  maar dan 100 jaar later... Ongetwijfeld hebben we het hier over dezelfde familie.
Deze Johannes en Herman zijn tot dusverre niet in de stamboom opgenomen, maar het lijken broers van de zeer recent 'ontdekte' Henrick Ruter, die met Styne Korten was getrouwd. Van Jan weten we in ieder geval dat hij voor 1483 is overleden.
Hij zou eventueel ook nog een oom van Henrick Ruter kunnen zijn; dan is hij rond 1405 geboren.
#27 maart 2019

Opnieuw een Henrick Ruter...

Op internet vond ik de doctoraalscriptie van G.J. Kuypers met daarin als bijlagen de leenregisters van de heren van Hackfoird en Vorden.
Tot mijn verrassing kwam ik daarin de naam Henrick Ruter meerdere malen tegen als leenman en - nog verrassender - samen met de naam van zijn vrouw:  Styne, dochter van Geert Korten.

Het blijkt dat deze Henrick Ruter niet in de stamboom van de Zutphense Ruyters terug te vinden is.
Hoe zit dat? Lees het artikel Henrick Ruter... alweer.
#19 maart 2019

Testament van Ermgart Ruyter

Vanavond een kort artikel "Testament van Ermgart Ruyter" op de website gezet.

Opvallend is het dat ze de namen van haar reeds overleden ouders noemt : Henrick Ruyter en Alyden Ruyter. Daarmee kennen we nu dus het ouderpaar dat aan de oorsprong van het Zutphense Ruytergeslacht staat! Een hele fraaie vondst waarmee de aanschaf van de DVD "Gelre" zich meteen al heeft uitbetaald!

Zie Het testament van Ermgart Ruyter.#14 maart 2019

Vereniging Gelre

De Vereniging Gelre bestaat al meer dan 100 jaar, en wil de belangstelling voor de geschiedenis van Gelderland stimuleren.
Eén van de aktiviteiten van de vereniging is het jaarlijks publiceren van "het Historisch Jaarboek van Gelderland : Bijdragen en Mededelingen Gelre". Het moet een hele opgaaf zijn om elk jaar  een boek van meer dan 300 bladzijden met artikelen, die te maken hebben met de historie van Gelderland en zijn bewoners, vol te schrijven.

Bij het honderdjarig bestaan van de vereniging is destijds een DVD (in het vervolg "Gelre" genoemd) uitgebracht met daarop - naast veel ander materiaal - de ingescande "Bijdragen en Mededelingen". Een aantal maanden geleden heb ik hiervan een exemplaar gekocht (net op tijd, want de website is veranderd en de DVD wordt niet meer aangeboden), en ben intussen bezig dit materiaal na te zoeken op Ruiter, Ruther, Ruter en Ruyter.
Daarbij heb ik alvast een aantal zeer interessante vondsten gedaan.

Als eerste bevat  "Gelre" een omvangrijk artikel waarin de grafstenen in de Walburgiskerk in Zutphen beschreven worden. Het lijkt me een soort voorstudie van het boekje, waarnaar ik enige jaren geleden op zoek was.
Een ander artikel dat meteen mijn aandacht trok betreft de armenhuisjes van Ermgard Ruter; in zekere zin de voorlopers van het latere Ruitershofje in Zutphen. In dit artikel wordt de inhoud van het testament van Ermgard - we hebben het dan over 1472! - beschreven. Zeer interessant!

De komende tijd zal ik materiaal uit "Gelre", waar dat voor de Hanze Ruyters van belang is, verder gaan bestuderen.
Als eerste zal ik het testament van Ermgard bekijken, en hiervan zal ik op deze plaats weer bericht doen. .
#05 maart 2019

Herziene reconstructie van de eerste generaties van de stamboom (De) Ruiter

In het gebied Blokzijl / Muggenbeet komen we - behalve onze eigen familie Ruiter - nog méér Ruiters tegen. Ik ga er van uit dat dit allemaal familie van elkaar is, omdat ik niet kan geloven dat er in dit kleine stukje Nederland vier of vijf afzonderlijke families Ruiter hebben geleefd. Uiteindelijk betreft het hier vier afzonderlijke stamreeksen:
 • III.c Sijmon (Ruijter). Sijmon staat aan het hoofd van onze familie Ruiter.
 • II.a Frans (Ruijter). Frans is stamvader van een uitgebreid nageslacht waarvan een groot deel de achternaam Roossien heeft aangenomen.
 • IV.h Albert Ruijter is stamvader van de Blokzijliger Ruiters; een zeer honkvaste familie die al vele honderden jaren vrijwel uitsluitend in Blokzijl te vinden is.
 • IV.f Jan Ruijter is stamvader van de doopsgezinde grootschippers die we eveneens in Blokzijl aantreffen.
Daarenboven hebben we ook nog losse personen Ruiter aangetroffen, waarvan onbekend is waar we ze in de stamboom moeten plaatsen.

In de tot nog toe gebruikte reconstructie waren er ‘tussenpersonen’ nodig om alle fragmenten aan elkaar te knopen.
Ik heb deze reconstructie nog eens goed tegen het licht gehouden en geconstateerd dat er verbetering mogelijk is. Zo ontdekte ik al gauw dat er twee Jan Jans Ruijters in voorkomen, die allebeide rond 1652 zijn overleden. Dat moet toch wel een en dezelfde persoon zijn!
Zo voortbordurend heb ik een nieuwe reconstructie gemaakt, waarin geen 'tussenpersonen' meer voorkomen.

Een en ander wordt uitgebreid behandeld in Herziene reconstructie maart 2019.
#09 februari 2019

Vandaag is RUITERTJE 40 verschenen. Als je je opgeeft als lid van de Stichting Ruitersporen krijg je RUITERTJES automatisch via email toegestuurd.
Je kunt je opgeven via deze link : lidmaatschap Ruitersporen.#30 januari 2019

Henrick Henrickx Ruijter

De website "Huismangenen"  is destijds opgezet door de enige jaren geleden overleden Albert Huisman. Albert heeft bij zijn onderzoek naar de familie Huisman heel veel notariële aktes doorgesnuffeld, waarbij hij ook de gegevens noteerde van voor hem onbekende personen. Daar waren heel veel Ruijters bij, en daardoor heeft mijn stamboomonderzoek toen een hele nieuwe impuls gekregen.
Nog dikwijls snuffel ik nog rond op die website, en kwam tot mijn verrassing de persoon Henrick Henricksx Ruijter tegen. In 1644 komt zijn naam voor als hij met zo'n 20 andere boze turfschippers een tolbrug vernielt. Zijn woonplaats? Muggenbeet!

De grote vraag is natuurlijk: wie is deze Henrick Henrick Ruijter?
Op zoek naar een antwoord vinden we opnieuw aanwijzingen dat Zutphense Ruyters zich ophielden in Muggenbeet en omgeving en verwant zijn met onze familie!
Al met al genoeg stof voor een apart artikel : Henrick Henrickx Ruijter.

#28 januari 2019

De morgengave
De morgengave is een middeleeuws gebruik, waarbij de man aan zijn vrouw de morgen na de huwelijksnacht een schenking doet. Het is eigenlijk een onderdeel van de huwelijkse voorwaarden en is vergelijkbaar met vruchtgebruik. We moeten bij deze schenking denken aan een overgekomen financiële regeling voor het geval de vrouw als weduwe achterblijft.
De vrouw is eigenaar van het geschenk, maar ze heeft pas beschikking over de zaken die tot haar morgengave behoren nadat haar man overlijdt en er uit het huwelijk geen kinderen in leven zijn. Ze verliest haar morgengave als ze scheidt.
Het geschenk was vooral bedoeld om een vrouw, en in het bijzonder de op een later tijdstip geworden weduwe te voorzien van extra (luxe) ondersteuning. Tevens bevestigt de morgengave de functie van de vrouw als huisvrouw.

In Zutphen werden deze morgengaves geregistreerd in een morgengaveboek dat gelukkig bewaard gebleven is en op internet bekeken kan worden. En daarin vinden we in 1491 een zekere Alyt Rueter die de morgengave ontvangt van bruidegom Jacob Henrickssz van Deventer. Er staat expliciet bij : Alyt Rueter is de dochter van Henrick Rueter.
Deze Henrick Rueter kennen we, hier staat hij in de stamboom. We hebben Alyt dan ook zonder enig voorbehoud als zijn dochter toegevoegd aan de Zutphense Ruyterfamilie.
Blijkbaar is Alyt vernoemd naar haar grootmoeder Alheyd Palicke. Bijzonder lastig te lezen, maar "Alyt" en "Henrick Rueter" zijn herkenbaar....

#14 januari 2019

Opregte Steenwijker Courant

De "Opregte Steenwijker Courant"  is een krant die in Steenwijk en omstreken zeer bekend is. De krant stamt uit 1869 en liefkozend spreken (vooral ouderen) van  "'t olde wief".
Tot de omstreken van Steenwijk behoren ook zeker de omgeving van Blokzijl en het zuidelijke veengebied van Friesland, de Stellingwerven. Zoals bekend hebben juist in deze contreien zeer veel (De) Ruiters gewoond en geleefd.

Sinds kort is deze krant digitaal te doorzoeken op de website van Delpher.
Zoekend op "RUITER" vind ik maar liefst 3028 vermeldingen. Daarvan heb ik in de afgelopen weken meer dan 1500 bekeken en dat heeft zo'n 250 nieuwe geboorte, huwelijks- en overlijdensadvertenties opgeleverd. Ook heb ik hier en daar een ontbrekende datum kunnen toevoegen.
Deze klus zal nog wel een tijdje voortduren. En dan heb ik alleen nog maar de familieberichten en de artikelen gehad. Aan  advertenties staan er minstens evenveel in het blad....

Een leuke vondst betrof mijn naamgenoot Jaap Ruiter uit Wetering. Jaap was een neef van mijn grootvader en - ook al woonden ze niet bij elkaar in de buurt - hadden regelmatig contact. Jaap was doopsgezind en als machinist op het gemaal in Wetering werkzaam. Op foto's kijkt hij altijd heel serieus (nors is misschien een beter woord) maar hij had ook een andere kant, zo blijkt uit de krant. In de periode 1929 - 1935 wint hij verschillende keren de eerste prijs bij reciteerwedstrijden, met name in de categorie 'luim' (tegenwoordig zouden we 'humor' zeggen).
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website?
Geef je op als lid van de stichting en lees als eerste de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de familie! Blijf op de hoogte van de wijzigingen op deze omvangrijke website!

     Aanmelden als lid


Eerder verschenen nieuwsberichten:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019