Erfenis Boele Jans Backer en Jacobje Pietersdatum1721
betreftBoele Jans Backer
bron
afbeelding
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


(Vanwege tijdsgebrek en de lengte heb ik het niet interessante beginstuk overgeslagen, JR)
...
... als Momberen over d'onmondige kinderen van wijlen Jacobjen Pieters bij Boele Jans in echte verwekt met namen Pieter en Cornelis Boelen.
Vaste goederen so heaer pupillen voor vaderlijcke goederen volgens acte van uijtwijs de dato den 20en February 1721 zijn bewesen als

Eerstlijck twee en een vierde dagmaten lants genaamt het haverland, gelegen in Scheerwolde, en in de State weerd, waar aan ten oosten het vergraven lant, ten westen Jantjen Lamberts Rotjen, ten zuijden Rein Helmers Erffsgenamen ende ten noorden Jan Claasen Vos cum suis naast gelandt en gelegen zijn;
Ten tweden, de helfte van drie dagmaat Pollen of Dellen, mandelich met Kornelis Wijchers en Claas Jans Sagjes cum suis gelegen in Muggenbeet waar aan ten oosten Harmen Peters Koetze, ten westen de erffgenamen van Wijcher Jans Mol, ten zuijden d'Erffgenamen van Jan Clasen Sagjes, ende ten noorden Cornelis Wijchers naast gelandet zijn;
Ten Derden drie vierde van twee dagmaten lants gelegen in Muggebeet, mandelich met Cornelis Wijchers en d'Erffgenamen van Jan Clasen Sagjes, waarvan ten oosten Willem Buijs cum suis, ten westen en ten noorden Berent Wolters Keuter, ende ten zuijden Breur Gerbrandts naast gelandet en gelegen zijn;
Ten vierde, noch drie dagmaten Noort-maans landt gelegen in het Schoutambt van Giethoorn waar aan ten oosten Jan Harms cum suis, ten westen 't Muggebeter diep, ten zuijden de Koeweijde toebehorende de pastory van Giethoorn, ende ten noorden Engbert Schultinck gelandet en gelegen zijn.

Gerede penningen als voren bewesen een somma van f 400,-

Klederen van Pupillen Vader bestaan in
Een swarte lakens pack
een rood scharlakense hemtrock
Een sijde damasten hemtrock
Een ?? den ?? hemtrock
Een witte hemtrock
Een blaauwe hemtock alle met silveren knopen
Een witte ?? broeck
Een linnen pack
Ses en twintich hemden
Doch staat te letten, dat van voorsegde klederen al eenige voor de pupillen zijn vermaakt en door deselve werden gedragen;

Vaste goederen so pupillen van haar moeder hebben aangeerft.
1. De helft van een parceel lant, genaamt het hoge lant, mandelich met pupillen Stieffvader Henrick Luijties, waarvan ander helfts Henrick Hoffstede schoolmeester tot Staphorst is toebehorende,
2. Ongeveer drie dagmaten lants genaamt het Beltlant soo van wijlen Jan Harms hebben, off is aangekocht, mandelich met pupillen Stieffvader Hendrick Luijties voornaemt;
3. 1 3/4 dagmaat lants genaemt het Weijtien doch ongeveer, mandelich als voren;
4. Een huis cum annexis staende en gelegen op den Duijn
5. De helfte van een huijs staande en gelegen mede op den Duijn, mandelich met pupillen Stieffvader opgemelt, waar van d'ander helfte Henrick Hoffstede voren gemelt is toebehorende;
6. Een vierde part min een acht en veertichste part van 't Erve genaemt de Bosch, gelegen in de Suurbeek soo bij Karst Willems Meijer wijfe gebruijckt en bewoont word
7. Noch de landerijen gelegen op Wanneperveen soo pupillen Stieffvader voornoemt provisioneel op de inventaris heeft gestelt waar toe men bij desen is resererende

Goud in het Sterffhuijs bevonden.
Een gouden ducaat
Een gouden hoep-rinck
Twee dito knopies in t hembd,

Silver gelt
diverse specien een somma van f 45-16-0
14 1/2 specie ducatons is f 45-13-8

Noch wegens de verkoste (=verkochte, JR) meubilen, volgens twee opslach Cedullen (=schuldbrief JR) de dato de 3den en 24en July en verhuijrde landerijen voor den jaar 1721 met het volle stuijvergelt nae aftreck van het grafpenninck-gelt een somma van f 100-5-6

Een testamentien (=bijbel? JR) met silveren beslach, oft haeckend

Verklaren sij voortsegde Momboiren dit te wezen een oprecht en deugdelijck inventaris, met aanneminge soo haer namaals deser aengaende, soo van verminderinge off vermeerderingen mochten indachtich worden, ter allen tijden te sullen suppleren.Betekenis

We vinden hier een zeer omvangrijke opsomming van de nalatenschap van Jacobjen Pieters (en Boele Jans Backer). Opnieuw blijkt dat de vroege Ruijters bepaald niet onbemiddeld waren!

Mandelig is in gemeenschappelijk eigendom.
Blijkbaar is Jacobjen Pieters na het overlijden van Boele opnieuw getrouwd, met Henrick Luijties.