< EERDER...........

LATER >

5

10

25

50

Tijdbalk RUITER, mannen tak 2

• Tijdbalk mannen vóór 1850

• Tijdbalk mannen & vrouwen vóór 1800

• Tijdbalk mannen tak 1

• Tijdbalk mannen tak 3

• Tijdbalk mannen tak 4

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Albert Wijchers

Wieger Alberts

Wieger Alberts

Jan Alberts

Wieger Alberts

Wieger Alberts

Albert Wiegers

Wieger Alberts

Albert Wiegers

Wieger Alberts

Hendrik Alberts

Wieger Alberts

Koop Wiegers

Wieger Koops

Johannes Koops

Johannes Koops

Albert Koops

Geert Koops

Teije Alberts

Hermannus Teijes

Beene

Albert Teijes

Theije Alberts

Fedde Alberts

Herman Alberts

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Theunis Alberts

Koendert Alberts

Albert Koenderts

Albert Alberts

Albert Alberts

Hendrik Alberts

Albert Hendriks

Jan Hendriks

Harm Hendriks

Hendrik Hendriks

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Marten Hendriks

Wolter Hendriks

Hendrik Alberts

Albert Hendriks

Jacob Alberts (Jouk)

Jan Alberts

Hendrik Alberts

doodgeb. zoon

Koendert Alberts

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Bene Alberts

Jan Hendriks

Jan Hendriks

Beene

Hendrik

Bene Hendriks

Koop Hendriks

Hendrik

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Joost Alberts

Albert Joosten

Jan

Jan

Joost

Jacob

Joost Wiegers

doodgeb. zoon

Wieger Joosten

Joost Wiegers

Wieger Joosten

Joost Wieger

Albert Joosten

Wiebe Jacobus Joosten

Albertinus Joosten

Jan Wiegers

Wieger Jans

Jan Wiegers

Wieger Jans

Arie

Jansen Jans

Berend Jans

Wolter Wiegers

Pier Wolters

Wolter

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Pieter

Wolter

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Johannes

Wieger Wolters

Johannes Gerhardus

Fokke Wolters

Wolter

Klaas

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Jochem Wolters

Roelof Wolters

Jochem Wiegers

Roelof Wiegers

Geert

Albert

Martinus

Geert Wiegers

Jansen Wiegers

Wieger Jansens

Geert Jansens

Gerhardus Jansens

Jan Jansens

Jan Jansens

Gerhardus Jansens

Jochum Jans

Roelof Jans

Jochem Jans

Jan Jochems

Jochem Jans

Bouwe Jans

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Harmen Jans

Dirk Jochems

Jochem

Koop

Dirk

Albert Jochems

Albertus Jochems

Jochem (Jo)

Albert Jans

Roelof Jans

Jan Roelofs

Roelof

Hendrik

Hendrik

Jan

Albert Jans

Tiemen Alberts

Albert

Hein

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Jan

Jan Alberts

Albert

Albert

Hendrik Alberts

Albert

Klaas

Hendrik Jans

Jan Hendriks

Hendrik Hendriks

Dirk Wiegers

Wieger Dirks

Roelof Dirks

Jurjen Roelofs

Roelof Jurjens

Dirk Roelofs

Roelof Dirks

Hendrik Dirks

Johannes Dirks

Jurjen Dirks

Joost Dirks

Dirk Joosten

Wubbe Dirks

Joost Dirks

Egbert Joosten

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Joost Egberts

Wubbe Egberts

Wubbe Egberts

doodgeb. zoon

Berend Jacob Joosten

Joost Berends

Hendrik Berends

Dirk Berends

Roelof Joosten

Hendrik Dirks

Dirk Hendriks

Hendrikus Hendriks

Albertus Hendrikus

Hendrik Hendrikus

Jan Hendriks

doodgeb. zoon

Wieger Dirks

Dirk Wiegers

Dirk Wiegers

Wieger

Dirk

Joost

Joost Wiegers

Pieter Wiegers

Joost Wiegers

Cornelis

Pieter Wiegers

Sander Wiegers

Jochem Wiegers

Dirk Wiegers

Roelof Wiegers

Jacob Dirks

Jan Jacobs

Jacob Wiegers

Jacob Wiegers

Geert Wiegers

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Luter Arnold Antonie

Johannes Albertus