Erfenis Jantje Fransen (Ruijter)datum1 januari 1694
betreftJantje Fransen Ruijter
bronRechterlijk archief Veendam
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie

1ter Januarij 1694 compareerden persoonlijk de E: Jacobjen
Peters
Weduwe wijlen Jan Fransen Houwer Legitima Tutrix op haer drie onmondighe kinderen, Peter Derks en Marchjen Jans Echtelieden Ufke Jans ende Claesjen Jans Echtelieden, alsmede Hilbrandt Roelofs ende Lijsbet Jans Echtelieden, te samen Gerighte Erfgenamen, we-
gens de vierde part der goederen so Jantien Fransen in leven huijsvrouw
van Jan Auckes in de Wildervanck, door haer doodlijck decep op haer sterfdagh
hadde naergelaten, bekennende ende verklarende voor haer ende heare
Erfgenamen eeuwigh endo erflijck getransporteert endo opgedraghen
te hebben, sulx kraght deses doende aen de E. Hr. Landschrijver
Adriaen Wildervanck de E. Hr. Louis Sena, ende de E. Hr. Hilbrandt
van Peet?, als mede aen desselfs Erfgenamen, haer aenpart in voor ?
boedel, 't sij roerende ofte onroerende goederen, alle in ende uit schulden,
nevens alle ?? endo ?diten, van wat naeme die ook moghten bevonden
worden; gevende also aen de Heeren voorsegt haer reght volkomen over, dat
sij elck en te samen met malkanderen, wegens haer aenpart op gemelte
boedel hebben, voor welcke transport ende opdraght, de Heeren bovengenoemt
aannamen te betalen, alle sodanighe schulden, als bovensegt transportan-
ten, voor haer quota in gemelte boedel mosten voldaen en to sijner
tijdt daerin moghten gevonden worden, beloofen ook daerboven, aen
voorsegde transportanten ofte haer reght hebben de te betaelen een summa
van achttijn hondert Car. gl.waervan de helfte
op verleden Allerheijlighen al betaelt moste worden, en sal de ander helfte met
negenhondert Car. gld. op Allerheijlighen 1694 voldaen worden, ??
penninghen alle betaelt sijnde, beloofen sij transportanten de Heeren
voorsegt, veel weijnigher haer lieder Erfgenamen, nameals directelijck ofte
indirectelijck door haer selven ofte door andere, om geenerleij goedt te manen
ofe moeilijck e vallen, dese gemelte erfenisse rakende, met welck contract
wedersijts contrakenten, vredigh sijnde, beloofen ook hetselve perfect en
hartelijck naer te komen, daervoor aen wedersijden, ?? ?? ten onderpande
stellende, alle hare hebbende endo toekomende goederen, hoe ofte waer geleghen
gene uitgesondert, om alle schade wedersijts daer uit te verhalen, ??
?? aller hogher endo lagher reghten ende Gerighten, nevens parate
executie met renunciatie van de vrouwelijcke en alle andere Reghten
exceptie desen eenigsins strijdigh. Getuigen waren de E.
Coop Rijckens ende Coop Alberts


Betekenis

Het gaat hier om de drie dochters van Jan Fransen Houwer en Jacobjen Peters. Hun vader blijkt al te zijn overleden. Alleen van Claesje weten we de doopdatum : 15/3/1668 in Veendam.
Er is sprake van de aanzienlijke nalatenschap van Jantien  Fransen, de zuster van Jan.

Het meest opmerkelijk zijn de ondertekeningen. De echtparen hebben keurig onder elkaar getekend, waarbij opvalt dat Jacobjen Pieters en Hilbrand Roelfs een merkteken zetten, omdat ze blijkbaar niet kunnen schrijven (selfs getogen merk).
De overigen kunnen wel schrijven, Peter schrijft zelf zijn achternaam als Dijercks, en alle drie dochters tekenen (Maerchijn, Klaesien en Lijsebet). Zie ook : De eerste handtekeningen.