Schuldverklaring Jan Luijties en Sybrich Sijmons, Idatum24 november 1679
betreftSybrich Sijmons
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 17, scan 231   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 24 November 1679

Richter H. Otterbeeck
Coern[oten] Jan Wijchers
                  Jan Peters Sticks

Acte

Comp[areerden] in den Ed[ele] Gerichte Jan Luijt-
jes en Sybrich Symens sijn huijsfr[ouwe]
wonende in Muggenbeet, ende bekenden
van opgenomene penn[ingen] deugdelijck
schuldig te sijn aen Jan Symens Jong-
gesel een somma van tweehondert Car.
guld[en] ad 20 stuivers 't stuck, belovende
deselve te verrenten tegen vijf van 't
hondert jaerlijcks, waer van de eerste
pachtdag verschijnen sal op Martini des
jaers 1680 en so voort gedurende ter
tijt der losse toe, die een vierendeel jaers
te vooren sal aengekondigt worden
stellende daer voor generalijk ten on-
derpande hare personen en goederen, so
mobile als immobile gene uijtbesondert
en specialijck haer huijs en schure en
werf als mede de beestialen bij haer
bewoont en beseten, staende in Mug-
genbeet, ten Oosten Jan Claassen
en ten Noorden Annigjen Abrams
omme in cas van wanbetalinge alle
geleden schade, 't sij van capitael
ofte verschenen interesten daer aen
cost en schadoloos te mogen verhalen
bij executie na Lantr[echt].

Samenvatting

Jan Luijties en Sybrich Sijmons nemen een lening bij haar nog ongetrouwde broer Jan Sijmons van 200 caroli gulden tegen een rente van 5 procent, die elk jaar op St.Maarten (11 november) voldaan moet worden. Als onderpand dient hun huis, schuur en werf in Muggenbeet met de beesten erbij.

Betekenis

In 1683 wordt een nieuwe akte opgemaakt, waaruit blijkt dat Jan Sijmons inderdaad de broer is van Sybrich.
Zie "Schuldverklaring Jan Luijties en Sybrich Sijmons, II"

Het zou me niet verbazen als wij de keurnoot Jan Wijchers kennen als 'Jan Wijchers Sootjes'.

Bijgewerkt: 25 maart 2021