Het testament van Ave Jansdatum10 februari 1627
betreftAve Jans
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 11, scan 137   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap Ruiter,
met dank aan MarjonTranscriptie

Den 10den Februarij 1627

Richter Frans Bernhart
Coernoten   Joh[annes] Wolter Vos
                   Hans Daniels

Ave Janssen weduwe van zal[iger] Eijsse Eijssen
geadsisteert met Wolter Janssen haere
in deser saecken gecooren [=gekozen, JR], ende bij den
gerichte toegelaten momber, Bekennende
alsoo voor haer en haere erffgen[amen] quijt en
uuijtgecoft te weesen van alsoodane erffenisse
en versterff als haer comparantinne wegens
haer sal[iger] man Eijsse v[oorsegt] uuijt het sterfhuijs
van zal[iger] Jan Claessen eenichsints compterende
was, item mede erschenen Griettien weduwe
van zal[iger] Jan Claessen geadsisteert sijnde
met Jan Ruijter haere momber in dese
en Tijs Janssen voor hem ende vertonende
d'hant van sijn broerder Cornelis Janssen
daervoor hij oock de rato cavereerde ??
d' Geertien Aabesen?? naertecomen,  Bekennen
alsoo voor haer en haere erffgenaemen
dat Ave Janssen haer comparanten
wederomme quijt en uuijtgecoft heeft
en voldaen alsoodane erffenisse ende
nalatenschap alsthaer comparanten
eenichsints aen het versterf van haer
erflaeter competerende was, sulcx
dat sij comparanten reciproce voor
genoemde erfuijtinge danckte, alsoo
oock dat sij mochten haere erffgenamen
?? wedersijdich intt minste dessals
ijet?? 't eenichen tijden ?? hebben te
eijsschen voorbeholten nochtans dat nae
het overlijden van Ave Janssen v[oorsegde] Grietien
weduwe v[oorsegt]  en haere erffgen[amen] sullen genieten
het halve huijs daerinne Ave Janssen tegenwoordich
woont, binnen Blockzijl gelegen, waervan de weder-
helfte sal comen tot prouffijt van haer vrienden [of vriendin, JR]
neffens het huijsraet ende imboedel als ander
nalatenschap sulcx dat Grietien v[oorsegt] ofte haer erffge[namen]
niet meer als het halve huijs v[oorsegt] sullen hebben te eijschen

Samenvatting

Ave Jans stelt haar testament op waarin ze meldt dat ze de erfenis die ze via haar man 'uit het sterfhuis' van Jan Claessen had verkregen, heeft verkocht.
Bijzonder is nog dat Ave na haar dood het halve huis in Blokzijl, waarin ze tegenwoordig woont, nalaat aan haar vrienden (of vriendin, dat is slecht leesbaar) inclusief huisraad en inboedel.

Betekenis

Vooral van belang zijn de vele namen die in dit testament genoemd worden. In mijn artikel "De testamenten van Ave Jans" wordt hier ruim aandacht aan besteed.

Bijgewerkt: 11 december 2021