Voogdijregeling Wijcher Jans Ruijterdatum18 juni 1671
betreftJan Jans Ruijter
bronRechterlijk archief
afbeeldingakte
lees ookVoogdijregeling 1681
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]


Den 18 Junij 1671

Richter Herman Otterbeeck
Coirn. Arent den Broecke Borgem.
          Hendrick Keuter
  

Comp. in den Ed. Gerichte Jan Jansen Ruijter en heeft verclaert seecker halff huijs met sijn stede en gerechtiche staende tot Muggenbete van Jan Wijchers en Sijmon Jansen als oomen en momberen over t nagelaten kint van Geesjen Wijchers bij de Compt. Jan Jansen Ruijter in echte getogen, op approbatie van t Gerichte gecost (=gekocht JR) te hebben volgens vertoonde coopbrieff op den 17 decemb. 1668 en sulx voor tweehondert car. gl. waer van hij compt. in t bijwesen van Jan Wijchers, wiens medemomber voor een tijt lang overleden is, rekeninge gedaen heeft;
en is bevonden, dat de Compt. de posten nagerekent sijnde met de bijgevoegde quitantien uijtgegeven heeft ses en seventig car. gl.  negentien stuiver en acht penning gecompenseert de gem. uijtgaven tegens 'd cooppenn. monterende ter som van 200-0-0 bevint sich dat ten profijte van 't voors. (voorseijde=eerder genoemde JR) wesekint te goede is de somma van hondert drie en twintig car. gl. en acht penn. welcke 123-0-8 als sijnde t overschot van 200-0-0 sal de Compt. als vader van 't kint voors. selffe houden en genieten volgents accoort met de momber voors. edoch met dit bedingh dat de compt. uijt vaderlijcke affectie daer voor tot sijn laste het wesekint voors. sal onderhouden, so in kledinge, kost en dranck, als anders, wat tot onderhoudinge vereijscht wordt, tot so lange en ter tijt toe, dat t wesekint voors. tot de jaeren van bequamheijt sal sijn getreden, oft ter andere geapprobeerde state?, tot onderhoudinge van 't gene? voors. is, so verbint hij sijn persoon en goederen niets  uijtgesondert en ? 't vercoste (=verkochte JR) halff huijs.Gevolgtrekkingen
Geesjen Wijchers is voor 1671 overleden.
Zij heeft één nagelaten kind - we weten dat dat Wijcher Jans moet zijn.
Jan Wijchers en Sijmon Jansen zijn ooms.
Sijmon Jansen is voor 1671 overleden.