Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Op moment van schrijven (2021) lijkt Johan Ruter aan de basis te staan van een zeer omvangrijk nageslacht, waarin Sijmon (Ruijter) uit de derde generatie met zekerheid de stamvader is van onze familie (De) Ruiter.
Er zijn sterke aanwijzingen dat onze familie verwant is met het geslacht Ruyter dat we aantreffen in Zutphen.


I.a    Johan RUTER, geboren circa 1520, overleden circa 1563.
Mogelijk is er een verwantschap tussen de familie (De) Ruiter en de Ruyterfamilie uit Zutphen.
Deze verwantschap loopt dan via deze Johan, die in de Zutphense Ruyterfamilie als Johan Gerrits Ruyter bekend is en getrouwd is met Elske Schencken. Zie De Hanze Ruyters voor een overzicht van de huidige stand van zaken.
In twee aktes wordt Johan Ruter genoemd als belendende buurman in Muggenbeet. Op 23 april 1562 en op 17 september 1563. In de laatste akte wordt gesproken van 'de erfgenamen van Johan Ruter'. Hij is dus in 1562/1563 overleden.

Kinderen:
 1. Frans (RUIJTER), geboren circa 1550.
 2. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1555, overleden voor 1633.
 3. Sijmon Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden voor 1620.

II.a    Frans (RUIJTER), geboren circa 1550, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
Kind:
 1. Jan FRANSEN, geboren circa 1570, overleden voor 1626.

III.a    Jan FRANSEN [SCHULDBEKENTENIS, 1618], geboren circa 1570, overleden voor 1626, zoon van Frans (RUIJTER) (zie II.a)
In twee aktes van 21/5/1618 worden Jan Fransen en Jantien Roelofs genoemd, én ene Jan Jans Ruijter. Zie artikel : "De akte van 1618"
In een akte uit 1626 vinden we alle personen van dit gezin opgesomd.
Gehuwd circa 1595 met Jantien ROELOFS.
Kinderen:
 1. Claes JANS, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
 2. Jan JANS, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
  Gehuwd circa 1620 met Anna NN, geboren circa 1595, overleden na 1665.
 3. Frans JANSEN, kleermaker, geboren circa 1595 ========zie familie Roossien.
  Op 19-04-1658 is Frans Jansen, 'kleermaker tot Muggenbeete', in een proces gewikkeld met Pieter Boelens. Het gaat in dit proces om een 'libeli' (schotschrift). Wat daarin stond, wordt niet vermeld. De uitspraak is dat Frans Jansen het libeli heeft te accepteren en dat hij de 'noodeloose costen' moet betalen. Bij Pieter Boelens zou het heel goed kunnen gaan om een oudere broer van Roelofien en Hendrickien Boelens. Pieter is dan de broer van zijn schoondochter.
  Gehuwd (1) voor 1626 met Marritje JANS, geboren circa 1595, overleden voor 1654.
  Gehuwd (2) 17-02-1654 te Steenwijkerwold met Jutje WOLTERS.
  Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van Blokzijl als van Giethoorn opgetekend. Frans Jansen komt van Muggenbeet, Jutjen Wolters komt van Giethoorn. Frans' eerste vrouw wordt in Blokzijl als 'Marijgjen' geschreven, in Giethoorn als 'Marritjen'.
 4. Volcken Jans KOY, geboren circa 1595, overleden voor 1670 ========zie familie Roossien.
  Op 21/6/1657 doet ene Volcken Jans van Muggenbeet belijdenis - de kans is groot dat dit 'onze' Volcken Jans is.
  Volken Jansen Kooij (Koy) en Hendrikje Coops wonen in 1668 in het arve "Ave Wijchers" in Muggenbeet.
  Volken Jansen Koy en Hendrikje Coops worden samen genoemd op 3-12-1666 in een schulderkenning - van 100 goudguldens van 28 stuivers - aan Luijtjem Jacobs van Oldemarkt [NL-ZlHCO_0076_16_0041] en later nogmaals als Volken Janse Koy en Hendrikje Coops op 10-12-1668 voor de hypotheek van 200 Gld en 28 stuivers op hun
  Op 14-3-1670 is er een voogdijrekening van Albert Volkens en Jan Harms Pot over het weeskind Jan Volkens van Volken Jansen en Hendrikje Tjeerds in hun leven als echtelieden (Voogdijregister 85 Steenwijk).
  Gehuwd (1) circa 1620 met Hendrikje TJEERDS.
  Gehuwd (2) voor 1626 met Geese BOLDINCK, geboren circa 1595, overleden voor 1650.
  Gehuwd (3) circa 1650 met Hendrickje COOPS, overleden voor 1670.
  In 1650 wordt Hendrickje Coops genoemd als lidmaat van de Geref. kerk.
 5. Wijcher Jans RUIJTER, geboren circa 1600, overleden voor 1663 ========zie familie Roossien.
  Deze huwelijksdatum treffen we aan in de rechterlijke archieven van Steenwijkerwold, nota bene als eerste vermelding van het boek.
  Gehuwd 29-12-1627 te Steenwijkerwold met Aeltjen ROELOFS [SCHULDBEKENTENIS, januari 1665] [SCHULDBEKENTENIS, februari 1665].

II.b    Jan Jans RUIJTER [KOOP POTSCHIP, 1612], geboren circa 1555, overleden voor 1633, zoon van Johan RUTER (zie I.a) Gehuwd (1) circa 1580 met Ave JANS, geboren circa 1560, overleden circa 1625.
Gehuwd (2) circa 1627 met Bartien HUIJGENS, geboren circa 1580.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1580, overleden voor 1604.
 2. Ave JANS, geboren circa 1585. Gehuwd (1) circa 1610 met Eijsse EIJSSEN, geboren circa 1580, overleden circa 1624.
  Gehuwd (2) circa 1628 met Bastiaen JANS, geboren circa 1580.
 3. Claes JANS, geboren circa 1585.
 4. Wolter JANS, geboren circa 1585.

III.e    Albert Jans RUIJTER, geboren circa 1580, overleden voor 1604, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Albert Jansen Ruijter wordt genoemd in een akte uit 1611 (NL-ZlHCO_0078_9_0026) . Onder voorbehoud heb ik hem als zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans in de stamboom opgenomen.
Gehuwd voor 1600 met Hille JANS.
Kind:
 1. Jan Alberts RUIJTER, geboren circa 1600 ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  In 1686 ondertekent Jan Alberts Ruijter namens de doopsgezinde gemeente een financieel akkoord met Blokzijl; in feite krijgt Blokzijl een lening verstrekt tegen bepaalde voorrechten voor de doopsgezinden.
  Gehuwd met Grietje BASTIAANS, geboren circa 1620.

III.f    Claes JANS, geboren circa 1585, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie II.b) en Ave JANS.
Kind:
 1. Jan CLAESEN, geboren circa 1605, overleden circa 1636 ========zie 'Blokzijliger Ruiters'.
  Jan Claesen en dochter Trijntien worden genoemd in het testament van Ave Jans : Ave Jans herziet haar testament

III.c    Sijmon Jans (RUIJTER), kuiper, geboren circa 1561, overleden voor 1620, zoon van Johan RUTER (zie I.a)
In 1620 koopt Trijn Jans, weduwe van Sijmen Janssen, een kuiperij net buiten Blokzijl. De weduwe van Sijmen Janssen
Gehuwd circa 1590 met Trijn JANS, geboren circa 1560, overleden na 1620.
Kind:
 1. Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645.

IV.g    Jan Sijmons (RUIJTER), geboren circa 1595, overleden voor 1645, zoon van Sijmon Jans (RUIJTER) (zie III.c) en Trijn JANS.
Jan Simons wordt genoemd bij het huwelijk van zijn zoon Sijmon Jansen in 1645. Hij is dan al overleden.
In 1620 leent Jan Sijmens 229 gulden bij zijn moeder voor de aankoop van een potschip. Zie Sijmen Jans leent 229 gulden bij zijn moeder Trijn Jans
Gehuwd circa 1620 met Lumme VOLCKENS, geboren circa 1595.
Kinderen:
 1. Claes JANSEN, geboren circa 1620.
 2. Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653.
 3. Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665.
 4. Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671.
 5. Jan Jans RUIJTER, geboren circa 1625, overleden circa 1681.

V.x    Claes JANSEN, geboren circa 1620, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Claes wordt na het vroege overlijden van zijn broer Marten Jansen aangesteld als voogd over diens nagelaten kinderen. Zie ook "Had Jan Jans Ruijter nóg twee broers?".
Gehuwd circa 1645 met Beerte EVERTS, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Heijltje CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 2. Albert CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 3. Hiltjen CLASEN, gedoopt te Blokzijl.
 4. Volcken CLASEN, geboren circa 1650.
  Volcken wordt op 16-02-1680 aangesteld als voogd over het weeskind van wijlen "Ruijter Clasen". Dat maakt het waarschijnlijk dat Volcken een broer van Jan is. Volcken Clasen wordt ook genoemd in een akte uit 1691. Hij blijkt daarin buurman te zijn van Wijcher Jans Ruijter en Grietje Reijnders, onze stamouders.
 5. Jan Clasen RUIJTER, geboren circa 1650, overleden voor 1680.

VI.ai    Albert CLASEN, gedoopt te Blokzijl, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Gehuwd circa 1674 met Aechien DIRCKS, gedoopt te Blokzijl, dochter van Dirck OOSTEN en Griet JANSZ.
Kinderen:
 1. Dirck ALBERTS, gedoopt te Blokzijl, overleden circa 1690.
 2. Grietje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 3. Claes Alberts RUIJTER, matroos VOC, gedoopt te Blokzijl, overleden 18-01-1711 te Azie.
  Claas is matroos op het VOC-schip "Ouwerkerk" geweest. Lees het verhaal "Matroos Claes Alberts Ruijter uit Blokzijl".
 4. Beertje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 5. Maertje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Jan ALBERTS, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1689.
 7. Jan ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 8. Dirck ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

VI.ak    Jan Clasen RUIJTER [VOOGDIJREGELING, 1680], geboren circa 1650, overleden voor 1680, zoon van Claes JANSEN (zie V.x) en Beerte EVERTS.
Uit de voogdijakte van 16-02-1680 blijkt "Ruijter Clasen" te zijn overleden. Hiermee wordt naar alle waarschijnlijkheid "Jan Clasen Ruijter" bedoeld.
Gehuwd 28-11-1675 te Steenwijkerwold met Jacobje ANDRIES, gedoopt te Steenwijkerwold, dochter van Andries HESSELS en Roelofjen GOOSSENS.
Op 22-2-1680 trouwt Jacobjen opnieuw, te Steenwijkerwold. Ze is weduwe en afkomstig uit Muggenbeet.
Bij huwelijk komt Gerbrandt uit Nieuw Nederland, en Jacobjen uit Muggenbeet.

Kind:
 1. NN RUIJTER, geboren circa 1675.

V.y    Coop JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1653, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS. Gehuwd circa 1645 met Maritjen CLAES, geboren circa 1620.
Kinderen:
 1. Jan COOPS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Ave COOPS, gedoopt te Blokzijl.

V.w    Marten JANSEN, schoolmeester in Muggenbeet, geboren circa 1620, overleden voor 1665, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Martens positie in de stamboom wordt uitgebreid behandeld in "Marten Jans, schoolmeester in Muggenbeet".
Uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Blokzijl: Lidmaat Den 18 junij 1648 Marten Jans van Muggenbeke
Gehuwd circa 1645 met Hille MARTENS, geboren circa 1620, overleden voor 1665, dochter van Marten ALBERTS en Anna JANS.
In 1665 zijn zowel Marten als Hille overleden. Als voogd over hun onmondige kinderen worden Claes Jansen (V.x) en Henrik Martens, een broer van Hille, aangesteld.

Kinderen:
 1. Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 2. Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 3. Jacob MARTENS, gedoopt te Blokzijl.
 4. Annichjen MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
 5. Marten MARTENS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Marten MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.

VI.w    Jan Martens BLAAUW, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd 10-04-1671 te Steenwijkerwold met Hendrickje PIETERS.
Kinderen:
 1. Jantje JANS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673.
 3. Pieter JANS, gedoopt te Blokzijl.
 4. Pieter JANS, gedoopt te Blokzijl.

VII.az    Marten Jans BLAAUW, geboren circa 1673, zoon van Jan Martens BLAAUW (zie VI.w) en Hendrickje PIETERS.
Gehuwd circa 1695 met NN .
Kinderen:
 1. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 2. Neeltje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 3. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 4. Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 5. Ummigjen Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 6. Jantje Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt.
 7. Harmen Martens BLAAUW, geboren te Ossenzijl, gedoopt te Oldemarkt.
 8. Harmen Martens BLAAUW, gedoopt te Oldemarkt.

VIII.ci    Jan Martens BLAAUW, geboren te Kalenberg, gedoopt te Oldemarkt, zoon van Marten Jans BLAAUW (zie VII.az) en NN .
Gehuwd circa 1725 met NN .
Kind:
 1. Femmigje Jans BLAAUW, geboren circa 1730 te Nederland?.
  Gehuwd 13-05-1753 te Blokzijl met Joost Dirks KLUITENBERG, geboren te Nederland, gedoopt te Blokzijl, zoon van Dirk Joosten KLUITENBERG en Fokje HARMS.

VI.x    Albert MARTENS, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS. Gehuwd (1) 05-12-1669 te Steenwijkerwold met Geesje JANS.
Bij het huwelijk van Albert treden - waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd - zijn beide voogden als getuige op: Claes Jansen (V.x) en de broer van Hille Martens.
Gehuwd (2) circa 1675 met Swaentje ALBERTS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Lubbichjen ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Marten ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

 3. Uit (2):
 4. Marten ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 5. Willem ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 6. Annetje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 7. Hilletje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.
 8. Geesje ALBERTS, gedoopt te Blokzijl.

VI.y    Jacob MARTENS, gedoopt te Blokzijl, zoon van Marten JANSEN (zie V.w) en Hille MARTENS.
Gehuwd met Stijntje JANS.
Kinderen:
 1. Marten JACOBS, gedoopt te Blokzijl.
 2. Hiltje JACOBS, gedoopt te Blokzijl.
 3. Jan JACOBS, gedoopt te Blokzijl.

V.a    Sijmon JANSEN, geboren circa 1620, overleden voor 1671, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Sijmon Jansen wordt in 1671 voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p).
Lees ook : Sijmon Jansen
Gehuwd 17-12-1645 te Blokzijl met Ydtjen DOUWES, gedoopt te Tjerkgaast, dochter van Douwe ISKES en Popk DOUWES.
Ytien Douwes genoemd in Vuurstedengeld Muggenbeet 1675, pauper.
Uit lidmatenboek Herv. Gemeente Blokzijl : tot lidmaat op paesche dach den 25 martij 1649 : IJtske Douwes

Kinderen:
 1. Sybrich SIJMONS, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 03-11-1670 te Steenwijkerwold met Jan LUIJTIES.
  Jan Luijties wordt in 1681 - na het overlijden van zijn schoonvader Sijmon Jansen - voogd over Wijcher Jans Ruijter (VI.p)
 2. Trijntjen SIJMONS, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 19-02-1682 te Steenwijkerwold met Arent HENDRIKS.
 3. Jan SIJMONS, geboren circa 1655, overleden voor 1683.
  Jan leent 1679 als 'jonggezel' aan zijn zuster Sybrig en zwager Jan Luijten 200 car. gulden en 20 stuivers.

V.b    Jan Jans RUIJTER [OVERDRACHT, 1676] [SCHULDBEKENTENIS, 1663] [VOOGDIJREGELING, 1671] [VOOGDIJREGELING, 1681], geboren circa 1625, overleden circa 1681, zoon van Jan Sijmons (RUIJTER) (zie IV.g) en Lumme VOLCKENS.
Gehuwd (1) 29-01-1648 te Giethoorn met Trijntje HARMS.
Bij huwelijk : Trijntje Harms van Giethoorn, Jan Jans Ruyter van Muggenbeeke.
Gehuwd (2) 31-12-1659 te Steenwijkerwold met Geesjen WIJCHERS, geboren circa 1625, gedoopt circa 1625 te Blokzijl, overleden voor 1671, dochter van Wijcher Jans RUIJTER en Aeltjen ROELOFS.
Dankzij twee voogdijaktes weten we dat van hun kinderen alleen Wijcher (IV.p) is overgebleven.
Jan Jans Ruijter wordt in 1676 voogd over de kinderen van zijn broer Marten Jansen (V.w) en Hille Martens.
Geesje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
Geesje is een verre achternicht van Jan; hier staat zij in de stamboom.
Gehuwd (3) na 1671 met Hilligje BARTELS.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1671.
 2. Wijcher Jans RUIJTER, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1671.

 3. Uit (2):
 4. Wijcher Jans RUIJTER, gedoopt te Blokzijl.

VI.p    Wijcher Jans RUIJTER [SCHULDBEKENTENIS, 1691] [SCHULDVERKLARING, 1681], gedoopt te Blokzijl, zoon van Jan Jans RUIJTER (zie V.b) en Geesjen WIJCHERS.
Letterlijke tekst van doopbericht: Jan Jansz Ruijter en Geesjen Wijcher, een zoon: Wijcher Jans
Gehuwd 09-01-1686 te Steenwijkerwold met Grietje REIJNDERS, geboren circa 1665 te Muggenbeet, gedoopt circa 1665 te Blokzijl, dochter van Reijnder TIJMENS
Grietje is gedoopt als 'vrouwspersoon', dus als volwassen vrouw. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond. Bij huwelijk komen beide van Muggenbeet.
Lange tijd is gedacht dat er nóg een zoon, genaamd Jannes, uit dit huwelijk geboren was. Totdat deze akte opdook : zie voogdijakte 1727

Kinderen:
 1. Jan Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl ========zie Ruiter, tak 1.
  Bij de doop van Grietje, Jantje, Wouter en Lisabeth staat de vader als "Jan Geers" vermeld.
  Bij volkstelling 1748 Muggenbeet : Jan Wichers x Margjen Wolters, kinderen: Wicher, Grietje, ouder dan 10 jaar; Jantje, Wolter, jonger dan 10 jaar.
  Gehuwd 16-11-1732 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Margje WOUTERS.
  Bij huwelijk zijn beiden afkomstig van Muggenbeet. Jan Wiegers staat vermeld als J.M. (Jonge Man = ongehuwd) maar dat moet een verschrijving zijn.
 2. Cornelis Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden 1735 ========zie Ruiter, tak 4.
  In de voogdijregeling van 9-3-1735 worden Jan Wijchers als volle oom van vader's zijde en Jan Wolters Oom als aangetrouwde oom van moeders zijde voogd over de vier kinderen genaamd Jan, Geesje, Grietje en Volken van wijlen Cornelis Wijchers en Aaltje Volkens (Voogdijregister Steenwijkerwold, register 92).
  Gehuwd 08-01-1713 te Blokzijl met Aeltje VOLKENS, geboren circa 1680, dochter van Volken JANS en Jantje JANS.
  Aeltje was eerder getrouwd met Wijcher Jans Backer, eveneens een telg uit de Ruijter-familie. Maar of ze dat geweten hebben?
  Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet.
 3. Albert Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1703.
 4. Geesje Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl.
  Doop : Wieger N. en Grietje N., een dochter Geesje.
 5. Tijmentje Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1698.
 6. Tijmentje Wijchers RUIJTER, gedoopt te Blokzijl.
  Gehuwd 05-01-1721 te Blokzijl (wonende te Wetering) met Koop Hendriks DOEVE, gedoopt te Blokzijl, zoon van Hendrik Koops DOEVE en Jantje HENDRIKS.
 7. Albert Wijchers RUIJTER, gedoopt te Blokzijl, overleden 12-09-1777 ========zie Ruiter, tak 2.
  Bij de volkstelling van 1748 worden van de kinderen alleen Margjen (ouder dan 10 jaar), Grietjen en Geertjen (jonger dan 10 jaar) genoemd.
  Gehuwd 09-05-1734 te Blokzijl met Luitje JANS.
 8. Rein Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl ========zie Ruiter, tak 3.
  Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
  Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt te Blokzijl, overleden 25-08-1785 te Blokzijl.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.3 op 15 apr 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!