Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.
Deze 'informanten' heb ik in de stamboom       op deze wijze aangeduid.


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Rein Wijchers Ruijter zijn als TAK 3 in de stamboom opgenomen.
Reins broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Jan (tak 1), Albert (tak 2) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

VII.c    Rein Wijchers RUITER, gedoopt 26-02-1708 te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt 24-03-1742 te Blokzijl, overleden 25-08-1785 Blokzijl.
Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt 08-11-1739 te Blokzijl, overleden 12-1803 Tjalleberd.
 2. Roelof Reins RUITER, gedoopt 03-12-1741 te Blokzijl, overleden voor 1743.
  Bij de doop worden als ouders genoemd : Jan Wichers en Margjen Roelofs. Jan Wichers was Rein's broer en was getrouwd met Margjen Wouters. Verwarrend!
 3. Roelof Reins RUITER, gedoopt 17-02-1743 te Blokzijl, overleden voor 1751.
 4. Lummigjen Reins RUITER, gedoopt 20-09-1744 te Blokzijl.
  Gedoopt onder de naam "Lubbegjen". Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
  Gehuwd 19-09-1766 te Blokzijl met Gerrit Gerrits RAM, gedoopt 09-04-1741 te Giethoorn, zoon van Gerrit Gerrits RAM en Dieuwertje JANS.
 5. Grietje Reins RUITER, gedoopt 16-01-1746 te Blokzijl, overleden voor 1748.
 6. Grietje Reins RUITER, gedoopt 09-04-1747 te Blokzijl.
  Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
 7. Grietje Reins RUITER, gedoopt 20-10-1748 te Blokzijl, overleden voor 1751.
 8. Grietje Reins RUITER, gedoopt 21-02-1751 te Blokzijl.
 9. Roelof Reins RUITER, gedoopt 21-02-1751 te Blokzijl, overleden voor 1755.
 10. Roelof Reins RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt 05-01-1755 te Blokzijl.
  Roelof is de enige van de kinderen waarbij de geboorteplaats genoemd wordt.

VIII.ai    Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt 08-11-1739 te Blokzijl, overleden 12-1803 Tjalleberd, zoon van Rein Wijchers RUITER (zie VII.c) en Margjen ROELOFS.
Op 26/6/1801 wordt Wieger overgeschreven van Blokzijl naar Tjalleberd; hij woont dan overigens al in Tjalleberd.
Gehuwd 16-04-1770 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Geertje Hendriks TEN BOOM, gedoopt 02-03-1749, overleden 21-08-1825 Tjalleberd, dochter van Hendrik WIEGERS en Aaltjen HENDRIKS
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet. Bij de doop van hun kinderen wordt Wieger bij de doop van de eerste alleen Wieger Reins genoemd; verder heet hij Wieger Reins Ruijter. Geertje wordt in alle gevallen Geertje Hendriks genoemd; in 1776 heet ze Geertje Hendriks Boon. 000029 | T | Bij overlijden zijn van de negen kinderen alleen de vijf laatst geborenen nog in leven. Aangifte van overlijden geschiedt door zoon Rein, oud 53 jaar, veenbaas te Tjalleberd. Geertje overlijdt in huisno. 32e.

Kinderen:
 1. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 11-11-1770 te Blokzijl, overleden voor 1774.
 2. Rein Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 01-03-1772 te Blokzijl, overleden voor 1778.
 3. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 06-02-1774 te Blokzijl.
 4. Marritje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 08-09-1776 te Blokzijl, overleden voor 1825.
  Gehuwd 21-12-1794 te Tjalleberd met Gerke LAMMERTS, zoon van Lammert TJEERDS en Foekje THEUNIS.
 5. Rein Wiegers RUITER, veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 06-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 Tjalleberd.
 6. Grietje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 06-07-1781 te Blokzijl, overleden 27-04-1858 Tjalleberd.
  Bij overlijden laat Grietje 4 kinderen na; ze is niet opnieuw getrouwd. Ze sterft op huisnummer 151.
  Grietje is kerkelijk lid geworden op 27 juli 1806 "op belijdenis des geloofs, huisvrouw van Hans Klazes te Terband". In 1832 woont Grietje in Tjalleberd, huisno. 77, ze is gereformeerd. Bij haar in wonen dochter Aaltje en kleinzoon Hans (buitenechtelijk kind).
  Grietje was in 1850 winkelierse te Tjalleberd.
  Gehuwd 01-11-1801 te Terband met Hans Klazes TERPSTRA, geboren te Tjalleberd, gedoopt 09-02-1766 te Tjalleberd, overleden 08-10-1828 Tjalleberd, zoon van Klaas Klazes TERPSTRA en Grietie HANZES.
  Bij overlijden laat Hans 4 kinderen na, wonend in een ongenummerd huis in Tjalleberd.
 7. Hendrikje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt 23-11-1783 te Blokzijl, overleden 07-10-1876 Oldeboorn.
  Gehuwd 28-08-1813 te Oldeboorn met Gorrelt Wybes VAN DER PLOEG, timmerman, geboren 1786 te Oldeboorn, overleden 20-03-1856 Oldeboorn, zoon van Wybe Gorrelts VAN DER PLOEG en Akke FREERKS
  Bij de huwelijkse bijlagen vinden we deze aantekening : "Gorrelt Wybes van der Ploeg kan geen akte van geboorte vertoonen vermits hij in zijn kindsche jaren niet gedoopt en er geene aanteekeninge van deszelfs geboorte gehouden is, dewijl zijne moeder tot de Doopsgezinde gemeente behoort. Getuige Wybe Gorrelts van der Ploeg, timmerman, 68 jaar, vader, meent te weten dat hij geboren is te Oldeboorn in 1786."
 8. Geesje Wiegers RUITER [FOTOPAGINA], geboren te Wetering, gedoopt 01-10-1786 te Blokzijl, overleden 02-02-1841 Oosterend (Henn'deel).
  Geesje en Jacobus figureren in het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra. Ik heb het betreffende fragment op mijn website gezet. [LEES VERDER]
  Geesje en Jacobus kregen in ieder geval één dochter : Geertje. Van deze Geertje heb ik een paar foto's. Je vindt ze hier.
  Gehuwd 31-07-1813 te Oldeboorn met Jacobus Ydes ENGELSMA [FOTOPAGINA], geboren 18-04-1785 te Oldeboorn, overleden 24-02-1855 Workum, zoon van Yde JACOBUS en Ynskje YNZES
 9. Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt 29-11-1789 te Blokzijl, overleden 02-05-1852 Grouw.

IX.ae    Rein Wiegers RUITER [RUITERSTEE], veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 06-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 Tjalleberd, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Als Rein sterft is hij 81 jaar oud; hij laat 8 meerderjarige kinderen na. Hij overlijdt in Tjalleberd, huisnummer 50. Zijn geboortedatum is 2-9-1778, Wetering.
Een persoonlijk verslag van de zoektocht naar Rein's huizen in Tjalleberd. [LEES VERDER]
Rein was direct betrokken bij de zgn. Afscheiding, wat later de Gereformeerde kerk zou heten. De overheid was hier in eerste instantie fel tegen gekant. [LEES VERDER]
Van Rein is de plaats en omvang van zijn bezit aan landerijen, huizen en percelen uit 1832 bekend. Daarvan heb ik aparte pagina's gemaakt. [LEES VERDER]
Rein werd op 2 april 1809 ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente Tjalleberd; zijn vrouw Trijntje werd op 6 mei 1814 aangenomen als lid. Bij de laatste gelegenheid wonen beiden te Tjalleberd. Informatie uit volkstelling 1830 Tjalleberd : Het gezin Ruiter woont op huisnummer 105 Tjalleberd (oostzijde). Bij hen in woont Johanneske Sybrens (Trijntjes moeder), zij is geboren in januari 1744 te Birstum (bij Nes) en in 1782 in de grietenij Aengwirden aangekomen. Van Rein wordt gezegd dat hij in 1805 in de grietenij is aangekomen. Dochter Eekjen wordt Eke genoemd.Uit de informatie bij de geboorteaktes blijkt dat Rein is opgehouden veenbaas te zijn tussen 1844 en 1849. In de lijst van grondeigenaren 1836-1839 van Terband wordt Rein genoemd als Rein Wiegers de Ruiter, veenbaas te Tjalleberd.
Gehuwd 28-04-1805 te Tjalleberd met Trijntje Johannes JAGER, geboren 11-09-1784 te Tjalleberd, overleden 21-01-1841 Tjalleberd, dochter van Johannes Luitjens JAGER en Johanneske SYBRENS
Bij huwelijk komen beiden van Tjalleberd. Bij overlijden zijn Trijntjes ouders al overleden; Trijntje overlijdt in huisnummer 60. Ze laat Rein (veenbaas) en 8 kinderen na.

Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, geboren 21-02-1806 te Tjalleberd, overleden 25-11-1878 Terwispel.
  Wieger is nooit getrouwd geweest. Wieger wordt genoemd op 24 augustus 1872 bij het overlijden van een bekende : Rigtje Pieters Moedt; hij woonde toen in Gersloot. Volgens Bevolkingsregister woonde Wieger in 1872 bij zijn broer Hendrik in, en verhuisde met hem op 20/4/1876 naar Terwispel (lees: Tijnje). Wieger wordt genoemd in het het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
 2. Johanneske Reins RUITER, geboren 18-10-1807 te Tjalleberd, overleden 14-11-1900 Nijehaske.
  In 1832 woont Johanneske met Tjitske Arjens Burke in Tjalleberd, huisno. 37. Op 16/6/1884 vertrekt Johanneske als weduwe naar Nijehaske.
  Gehuwd 07-12-1834 te Tjalleberd met Jacob Luites TEN HOEVE, geboren 20-10-1807 te Oudega (Hem), overleden 21-10-1883 Tijnje (Terwispel), zoon van Luite Geerts TEN HOEVE en Aaltje Klazes MOED
 3. Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 Gersloot.
 4. Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 Daarle.
 5. Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 Tijnje.
 6. Geertjen Reins RUITER, geboren 01-04-1820 te Tjalleberd, overleden 18-07-1897 Beneden Knijpe.
  Gehuwd 31-03-1849 te Langezwaag met Jan Alberts MEESTER, landbouwer, geboren 03-01-1815 te Oudehaske, overleden 18-02-1882 Gersloot, zoon van Albert Tijmens MEESTER en Willempje Jans DE ROO
 7. Eekjen Reins RUITER, geboren 26-03-1824 te Tjalleberd, overleden 25-09-1888 Dedemsvaart.
  Bij overlijden is "Eke Reints Ruiter" 64 jaar, weduwe van Wieger, zonder beroep, geboren te "Engwirden".
  Gehuwd 12-05-1844 te Aengwirden met Wieger Roelofs BOSCH, veenwerker, geboren 26-06-1819 te Luinjeberd, overleden 04-04-1880 Slagharen, zoon van Roelof Hendriks BOSCH en Hendrikje Pieters DE JONG
  Bij overlijden is Wieger 60 jaar, zonder beroep, echtgenoot van Eke, geboren te "Engwirden".
 8. Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren 11-09-1828 te Tjalleberd, overleden 28-02-1884 Beets.

X.cn    Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 Gersloot, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Johannes is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1842. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Johannes wordt genoemd in het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
Gehuwd 12-08-1838 te Oldeboorn met Feikjen Hendriks TUINSMA, geboren 09-11-1803 te Oldeboorn, overleden 19-08-1873 Gersloot, dochter van Hendrik Klazes TUINSMA en Jantje Alles WAGENSMA
Feikjen verkocht in 1840 haar gouden oorijzer om de Afgescheiden kerk van Tjalleberd te steunen, maar niemand mocht het weten. [LEES VERDER]
Bij huwelijk is Johannes klompmaker, wonend te Tjalleberd. Hij had verlof als schutter bij het 2e Bataillon der tweede afdeling mobiele Friese schutterij. In 1839 is Johannes klompmaker, wonend te Oldeboorn. Feikjen is dan naaister.

Kinderen:
 1. doodgeb. zoon RUITER, geboren 21-07-1839 te Oldeboorn, overleden 21-07-1839 Oldeboorn.
 2. doodgeb. zoon RUITER, geboren 09-08-1840 te Oldeboorn, overleden 09-08-1840 Oldeboorn.
 3. Hendrik Johannes RUITER, vervener, arbeider, turfmaker, geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 Glanerbrug.

XI.ha    Hendrik Johannes RUITER [DOSSIER], vervener, arbeider, turfmaker, geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 Glanerbrug, zoon van Johannes Reins RUITER (zie X.cn) en Feikjen Hendriks TUINSMA.
Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven. [LEES VERDER]
Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.
Gehuwd (1) 08-05-1868 te Aengwirden met Geesje Jans DE WITH, geboren 03-05-1842 te Luinjeberd, overleden 17-07-1883 Tijnje, dochter van Jan Jacobs DE WIT en Grietje Jelles VOORSTRA
Bij huwelijk is Hendrik 24 jaar, arbeider, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot. Geesje is 26 jaar, zonder beroep, wonende Oudehaske, geboren Luinjeberd.
Gehuwd (2) 24-12-1886 te Opsterland met Sipkje Aukes POST [FOTOPAGINA], geboren 22-12-1860 te Tzummarrum, overleden 26-05-1924 Veendam, dochter van Auke Johannes POST en Hinke Douwes ZIJLSTRA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Johannes Hendriks RUITER, turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 Glanerbrug.
 2. Jan Hendriks RUITER, visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 Wolvega.
 3. Alle Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 Steenwijk.
 4. Jacob Johannes RUITER, geboren 29-12-1875 te Gersloot, overleden 06-12-1877 Gersloot.
 5. Feikjen Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 15-08-1877 te Tijnje, overleden 23-01-1926 Delden.
  Gehuwd 04-11-1904 te Lonneker met Jacob Gijsberts BRUIJS, textielarbeider, geboren 02-10-1884 te Veenendaal, overleden 28-05-1947 Borne, zoon van Gijsbert BRUIJS en Jacoba STIP.
 6. Grietje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 29-01-1879 te Tijnje, overleden 27-02-1943 Almelo.
  Gehuwd 04-03-1909 te Enschede met Pouwel Lukas BRUINS, gemeenteambtenaar, geboren 28-06-1877 te Avereest, overleden 03-04-1949 Wolvega, zoon van Lukas BRUINS en Geertje OOSTENDIJK.
 7. Jacob Johannes Hendriks RUITER, turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 Almelo.
 8. Geert Hendriks RUITER, geboren 17-07-1883 te Tijnje, overleden 04-08-1883 Het Bildt.

 9. Uit (2):
 10. Hinke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren 25-11-1887 te Oldelamer, overleden 27-05-1963 Apeldoorn.
  Op 25/4/1916 naar Veendam vertrokken.
  Gehuwd 25-04-1918 te Lonneker met Jan Pieters RIDDERSMA, gemeentesecretaris, geboren 06-06-1885 te Winsum, overleden 07-08-1964 Haarlem, zoon van Pieter Jans RIDDERSMA en Aafke SCHOLMA.
 11. Auke Hendriks RUITER, grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 Almelo.
 12. Johannes Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 Utrecht.

XII.na    Johannes Hendriks RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE /2] [RUITERSTEE /1], turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 Glanerbrug, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Johannes had in Glanerbrug een grote winkel maar raakte in de crisisjaren alles kwijt. [LEES VERDER]
Johannes verrichtte in Glanerbrug pioniersarbeid en hij was alom bekend. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-12-1896 te Steenwijk met Aaltje VAN DER PLAS, geboren 14-11-1869 te Steenwijk, overleden 17-03-1944 Glanerbrug, dochter van Gerrit VAN DER PLAS en Betje VAN ZANTEN.
Kinderen:
 1. Geesje RUITER, winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden 21-04-1981 Amstelveen.
 2. Hendrik Johannes RUITER [FOTOPAGINA], ambtenaar, geboren 14-04-1900 te Glanerbrug, overleden 03-02-1970 Den Haag.
  Op 20/8/1919 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd 13-04-1932 te Den Haag met Johanna Elisabeth MEYER, geboren 14-07-1908 te Den Haag, overleden 28-10-1997 Den Haag, dochter van Tieleman MEYER en Jacoba VAN BOMMEL.
  Hieruit verder nog 4 kinderen en 6 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 3. Gerrit RUITER, metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden 15-01-1991 Hengelo.
 4. Betje (Bets) RUITER [FOTOPAGINA], kraam- en bejaardenverzorgster, geboren 28-01-1906 te Glanerbrug, overleden 19-03-1979 Deventer.
  Ongehuwd gebleven.
 5. Jan RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-06-1908 te Glanerbrug, overleden 03-1973 How Island (Canada).
  Naar Canada geëmigreerd. Ongehuwd gebleven.
 6. Aleida (Ali) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], onderwijzeres, geboren 19-10-1914 te Glanerbrug, overleden 08-07-1993 Glanerbrug. Gehuwd 31-05-1935 te Lonneker met Johannes WESSELS, bakker, geboren 08-02-1899 te Avereest, overleden 20-07-1973 Glanerbrug, zoon van Jan WESSELS en Jantje PADDING.

XIII.nf    Geesje RUITER [FOTOPAGINA], winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden 21-04-1981 Amstelveen, dochter van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 9/8/1923 naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd 09-08-1923 te Lonneker met Cornelis VAN WIJNGAARDEN, leraar Duits M.O, geboren 15-01-1896 te Papendrecht, overleden 10-07-1954 Amstelveen, zoon van Pieter VAN WIJNGAARDEN en Neeltje VISSER.
Kinderen:
 1. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren 25-03-1925 te Amsterdam, overleden 25-03-1925 Amsterdam.
 2. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren 14-06-1926 te Amsterdam, overleden 14-06-1926 Amsterdam.
 3. Alida VAN WIJNGAARDEN, onderwijzeres, geboren 27-08-1933 te Amsterdam, overleden 07-12-2018 Meppel.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. Pieter VAN WIJNGAARDEN, register-accountant, geboren 06-05-1936 te Amsterdam, overleden 02-02-2013 Santpoort.
  Gehuwd 09-05-1961 te Amsterdam met Maria VAN HALM, medisch maatsch. werkster, geboren 21-12-1936 te Gorinchem, overleden 29-09-2004 Santpoort, dochter van Volkert VAN HALM en Hendrika Johanna VAN ZELM.
Hieruit verder nog 1 kind geboren.    -->aanpassen

XIII.nh    Gerrit RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden 15-01-1991 Hengelo, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Gehuwd 29-05-1925 te Lonneker met Johanna HEETEBRIJ, geboren 12-10-1904 te Avereest, overleden 30-11-1980 Glanerbrug, dochter van Albert HEETEBRIJ en Hendrikje VAN DER WAL.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, verpleegster, geboren 13-09-1925 te Noord Eschmarke (Lonneker), overleden 2008 Bergen op Zoom?.
  Gehuwd 17-09-1955 te Enschede met Cornelis August VLUG, gerechtsdeurwaarder, geboren 27-04-1924 te Soerabaja, overleden 2007 Spanje, zoon van Johannes VLUG en Maria Louise HEEMSKERK.
 2. Albert RUITER, metselaar, geboren 23-01-1927 te Glanerbrug, overleden 03-10-2014 Glanerbrug.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Samenwonend (2) na 1975 met Catharina Johanna THIHATMAR, geboren 11-09-1931 te Overdinkel, overleden 08-02-2003, dochter van Jozef THIHATMAR en Hubertha Maria WALMANN.
  Catharina heeft 3 kinderen uit huwelijk met Herman Oude Bos.
  Hieruit verder nog 4 kinderen en 8 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 3. Hendrikje RUITER, geboren 15-02-1929 te Noord Eschmarke, overleden 11-04-1938 Schiermonnikoog.
 4. Johanna Hendrika RUITER, geboren 17-11-1931 te Glanerbrug, overleden 28-01-1998 Borne.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5. Geert RUITER, machinebankwerker, geboren 13-03-1936 te Glanerbrug, overleden 14-07-1994 Rotterdam.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 4 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 3 kinderen en 21 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nb    Jan Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 Wolvega, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
In 1908 visser, te Oldelamer.
Gehuwd 21-07-1900 te Weststellingwerf met Tintje Paulus VAN DER WAL, geboren 02-02-1876 te Oldelamer, overleden 10-10-1948 Wolvega, dochter van Paulus VAN DER WAL en Bontje DE HOOP.
Bij huwelijk is Jan 28 jaar, geboren te Gersloot, wonende te Lonneker, slager. Tintje is 23 jaar, geboren en wonende te Oldelamer.

Kind:
 1. Paulus (Paul) RUITER, muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden 07-09-1978 Steenwijk.

XIII.nl    Paulus (Paul) RUITER [DOSSIER], muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden 07-09-1978 Steenwijk, zoon van Jan Hendriks RUITER (zie XII.nb) en Tintje Paulus VAN DER WAL.
Uit het blad "De Stelling" komt het artikel "Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog". [LEES VERDER]
Paulus is op 6 september 23:40 uur overleden, maar omdat zijn vrouw de begrafenis op maandag 11 september wilde hebben, werd 7 september als overlijdensdatum ingevuld ..
Gehuwd 16-07-1935 te Steenwijk met Wilhelmina Margaretha KAT, geboren 16-06-1914 te Steenwijk, overleden 25-09-2004 Steenwijk, dochter van Rense Cornelis KAT en Margaretha Pietje VAN DAM.
Begraven op 30 september te Steenwijk.

Kinderen:
 1. Jan Hendrik RUITER, architect, geboren 02-06-1936 te Wolvega, overleden 06-11-2018 Steenwijk.
 2. Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren 01-06-1939 te Wolvega, overleden 15-09-2012. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 2 kinderen en 3 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 3. Margaretha Wilhelmina (Greetje) RUITER, verpleegkundige, geboren 14-11-1947 te Wolvega, overleden 01-11-2006 Apeldoorn.
  Begraven op 6/11/2006 gemeentelijke begraafplaats Apeldoorn.
  Gehuwd 18-06-1970 te Steenwijk met Jurrien Anne VAN MINNEN, directeur basisschool, geboren 03-11-1939 te Groningen, overleden 14-09-2007.
Hieruit verder nog 1 kind en 19 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIV.mz    Jan Hendrik RUITER, architect, geboren 02-06-1936 te Wolvega, overleden 06-11-2018 Steenwijk, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Jitze RUITER, horeca-manager, geboren 18-12-1961 te Wolvega, overleden 29-04-1994 Emmeloord.
Hieruit verder nog 5 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nc    Alle Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 Steenwijk, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Alle overleed in de tram van Steenwijk naar Wolvega (op weg naar zijn woonplaats Groningen).
Op 21 november 1912 wordt het gezin overgeschreven van Enschede naar Steenwijk.
Gehuwd 17-02-1905 te Lonneker met Maria BERGER, geboren 05-05-1882 te Steenwijkerwold, overleden 15-06-1977 Assen, dochter van Mense BERGER en Anna BUNT.
Kinderen:
 1. Hendrik (Henk) RUITER, arts, geboren 23-02-1907 te Enschede, overleden 21-07-1964 Middelburg.
  Gehuwd (later gescheiden) 23-07-1937 te Groningen ? met Berendina Theresia EELKEMA, onderwijzeres, geboren 11-06-1913 te Groningen, dochter van Mijndert Gerben EELKEMA en Hermina Jacoba SUERS.Gehuwd (2) 05-06-1950 te Groningen met Geesje MULDER, geboren 09-08-1910 te Groningen, overleden 11-06-1996 Groningen, dochter van Geert MULDER en Gepke Coletta Gudula WELBERGEN.
  Hieruit verder nog 2 kinderen en 4 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Mense RUITER [DOSSIER], orgelbouwer, geboren 05-10-1908 te Enschede, overleden 06-03-1993 Groningen.
  In mei 2004 bezocht ik met mijn beide zonen Rein en Geert het bedrijf van Mense Ruiter. [LEES VERDER]
  Mense Ruiter had in de wereld van de Nederlandse orgelmakers een grote naam. [LEES VERDER]
  Gehuwd 18-09-1947 te Barradeel met Tietje SCHOTANUS, verpleegster, geboren 26-01-1918 te Minnertsga, overleden 14-03-2011 Oosterwolde, dochter van Dirk SCHOTANUS en Elisabeth TILSTRA.
 3. Geesje RUITER [FOTOPAGINA], verpleegster, directrice Militair Sanatorium Amersfoort, geboren 28-03-1912 te Enschede, overleden 19-11-1981 Kelowna (Canada).
  Geesje is naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd 19-04-1962 te Groningen met Jan TIMMERMAN, geboren 01-04-1914 te Blokzijl.
 4. Anna RUITER, geboren 11-07-1916 te Steenwijk, overleden 05-05-2016 Assen.
Hieruit verder nog 1 kind en 20 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.np    Anna RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-07-1916 te Steenwijk, overleden 05-05-2016 Assen, dochter van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER. Gehuwd 23-09-1940 te Groningen met Johannes Jacob (Jos) STOIT, houthandelaar, geboren 18-07-1916 te Leens, overleden 05-01-1974 Groningen, zoon van Hendricus STOIT en Martje HELLER.
Kind:
 1. Hendricus STOIT, autotechnisch ingenieur, geboren 10-04-1942 te Groningen, overleden 14-03-1988 Groningen.
Hieruit verder nog 6 kinderen geboren.    -->aanpassen

XII.ng    Jacob Johannes Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH. Gehuwd 24-05-1911 te Middelburg met Catharina Geertruida SCHOT, geboren 07-06-1885 te Bergen op Zoom, overleden 06-05-1971 Almelo, dochter van Dirk Cornelis SCHOT en Janna VAN BEMDEN.
Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren 27-06-1914 te Amsterdam, overleden 26-08-1990 Zuid-Afrika.
  Volgens de persoonskaart is Hendrik op 20 april 1954 naar Zuid-Afrika vertrokken.
  Gehuwd 26-02-1955 te Germiston (Zuid-Afrika) met Jeannette Roelfine WALHOF, geboren 13-11-1920 te Amsterdam, overleden 25-12-1993 Zuid-Afrika, dochter van Johannes Bernardus WALHOF en Hendrika Geertruida WILLEMSEN.
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Janna RUITER, geboren 08-11-1916 te Amsterdam, overleden 24-12-1999 Almelo.
 3. Dirk Cornelis RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-12-1918 te Amsterdam, overleden 23-09-1944 Zenderen.
  Dirk kwam in de oorlog in het verzet terecht en is door de Duitse bezetter gefusilleerd. [LEES VERDER]
 4. Geesje RUITER, verpleegster, geboren 30-06-1920 te Almelo, overleden 22-09-1999 Oud-Beijerland.
  Volgens persoonskaart is Geesje op 18 april 1940 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd 02-02-1950 te Oud-Beijerland met Jacob SCHIPPER, koopman, boekhouder, geboren 22-03-1902 te Oud-Beijerland, overleden 12-03-1975 Oud-Beijerland, zoon van Bastiaan Willem SCHIPPER en Annigje LODDER.
 5. Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren 25-08-1921 te Almelo, overleden 04-02-2015 Zwolle.
  Volgens persoonskaart vertrok Adriaan op 30 januari 1948 naar Aalsmeer.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 9 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nj    Auke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Op 4/10/1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 18-10-1918 te Lonneker met Geertje KOOI, winkeljuffrouw, geboren 12-06-1890 te Ossenzijl, overleden 12-02-1969 Almelo, dochter van Klaas KOOI en Hendrikje HULZINGA.
Kinderen:
 1. Sipkje RUITER, geboren 18-12-1919 te Almelo, overleden 02-01-2004 Almelo.
  Gehuwd 19-05-1948 te Almelo met Sjoerd KUPERUS, fabrikant matrassen/stalen meubelen, geboren 11-07-1919 te Almelo, overleden 28-09-1981 Almelo, zoon van Gerrit KUPERUS en Ida STEENHUIS.
 2. Klaas RUITER, ambtenaar, geboren 28-10-1922 te Almelo, overleden 09-05-1992 Almelo.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

XII.nk    Johannes Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 Utrecht, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Het echtpaar Johannes Ruiter en Elisabeth Ruiter-van Sitteren heeft gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. [LEES VERDER]
Op 29 mei 1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 28-06-1922 te Andel met Elisabeth VAN SITTEREN, geboren 28-02-1901 te Andel, overleden 05-12-1981 Utrecht, dochter van Jacobus Dirk VAN SITTEREN en Elisabeth DE BRUIN.
Kinderen:
 1. Elizabeth Sipkje RUITER, onderwijzeres, geboren 27-08-1923 te Kaatsheuvel, overleden 19-05-2010 Zeist.
  Begraven op 25/5/2010 op de Algemene Begraafplaats te Zeist.
  Gehuwd 11-04-1945 te Gorinchem met Gerrit GERRITSE, rijksaccountant, geboren 26-10-1922 te Gorinchem, overleden 28-10-2010 Zeist, zoon van Jacobus Johannes GERRITSE en Willemina Johanna MUILENBURG.
 2. Hendrik Johannes RUITER, leraar, conrector VWO, geboren 24-10-1924 te Sprang Capelle (NBr), overleden 03-11-2010 Amersfoort.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 4 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

X.co    Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 Daarle, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd. Bij de geboorte van Rein in 1840 is Dirk veenwerker te Tjalleberd. Bij overlijden van Rein (1842) is hij turfmaker en woont in Avereest. Op 1/4/1842 verhuisde het gezin van Tjalleberd no.134 naar Avereest. In 1868 is Dirk arbeider, wonende Terband. In 1875 is Dirk arbeider, woonachtig "thans onder Daarle, gem. Hellendoorn, vroeger te Vroomshoop". Overleden te Deventer, wonende te Daarle.
Gehuwd 21-02-1840 te Tjalleberd met Wiegertje Pieters LOK, geboren 13-02-1821 te Tjalleberd, overleden 08-12-1888 Amsterdam, dochter van Pieter Arends LOK en Grietje Pieters DE JONG
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (nog niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!

Kinderen:
 1. Rein Durks RUITER, geboren 11-12-1840 te Tjalleberd, overleden 18-06-1842 Avereest.
  Getuige bij de geboortaangifte zijn Dirk Jans de Ruiter en Jacob Luites ten Hoeve. Volgens overlijdensakte is Rein in Joure geboren.
 2. Pieter Durks RUITER, veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 Vroomshoop.
 3. Trijntje Durks RUITER, geboren 19-12-1844 te Avereest.
  Gehuwd (1) 28-09-1867 te Aengwirden met Cornelis Thaes BOESKE, boendermaker, geboren 02-08-1841 te Nijehaske, overleden 06-05-1885 Terband, zoon van Thae Cornelis BOESKE en Aaltje Alberts PRINS.
  Gehuwd (2) 15-07-1893 te Terband met Wiebe Klazes SLAGER, scheepstimmermansknecht, geboren 25-08-1845 te Luinjeberd, zoon van Klaas Roelofs SLAGER en Margjen Hendriks JASPER.
 4. Grietje Durks RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1847 te Tjalleberd, overleden 12-11-1920 Veenoord.
  Gehuwd 21-05-1869 te Terband met Hendrik Luites BAAS, veenwerker, geboren 13-12-1843 te Haskerdijken, overleden na 1920, zoon van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
 5. Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 Nijehaske.
 6. Jantje Durks RUITER, geboren 14-03-1854 te Luinjeberd.
 7. Wieger Durks RUITER, geboren 11-04-1857 te Tjalleberd, overleden 07-10-1860 Tjalleberd.
  Wieger overlijdt te huisno. 45.
 8. Arend Durks RUITER, geboren 09-01-1860 te Tjalleberd, overleden 08-08-1877 Daarle.
 9. Johanneske Durks RUITER, geboren 06-09-1862 te Tjalleberd, overleden 30-10-1889 Amsterdam.
  Gehuwd 23-11-1883 te Den Ham met Jacob Hendriks KNOL, arbeider [2426], geboren 14-05-1860 te Den Ham, zoon van Hendrik KNOL en Johanna Geertruida Willemina BOMHOF.

XI.hc    Pieter Durks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 Vroomshoop, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
In 1869 veenwerker, Terband. Getuige bij geboorteaangifte van Alle Hendriks Ruiter in 1873. Dan is hij 29 jaar, arbeider, Nijehaske. In 1911 fabrieksarbeider, wonende Lonneker.
Gehuwd 20-05-1868 te Terband met Niesje Luites BAAS [FOTOPAGINA], geboren 05-03-1846 te Haskerdijken, overleden 03-03-1926 Vroomshoop, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Pieter "de Ruiter" is bij huwelijk arbeider, wonende Terband. Niesje is zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband. Pieter ondertekent met "P.D.Ruiter".

Kinderen:
 1. Luite Pieters RUITER, beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 Vroomshoop.
 2. Dirk Pieters RUITER, visser, geboren 25-04-1871 te Haskerdijken, overleden 27-05-1898 Vroomshoop.
 3. Roelof Pieters RUITER, geboren 07-02-1873 te Haskerland, overleden 27-06-1877 Vroomshoop.
 4. Wiegertje Pieters RUITER, geboren 29-04-1875 te Haskerland, overleden 20-09-1898 Vroomshoop.
 5. Fokje Pieters RUITER, geboren 09-07-1876 te Vroomshoop, overleden 24-09-1893 Vroomshoop.
 6. Roelof Pieters RUITER, schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 Grand Rapids (VS).
 7. Reinske Pieters RUITER, geboren 31-05-1880 te Vroomshoop, overleden 01-02-1881 Vroomshoop.
 8. Reinske Pieters RUITER, geboren 16-04-1882 te Vroomshoop, overleden 05-09-1883 Vroomshoop.
 9. Reinske Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 03-05-1884 te Vroomshoop, overleden 05-07-1917 Enschede.
  Gehuwd 29-12-1911 te Lonneker met Thomas BRUINEWOUD [FOTOPAGINA], koopman, geboren 22-08-1888 te Nijeholtwolde, zoon van Pieter BRUINEWOUD en Maaike KOOISTRA.
 10. Aafje Pieters RUITER [GRAFSTEEN], geboren 14-04-1886 te Vroomshoop, overleden 14-01-1984 Schiedam.
  Gehuwd 04-07-1912 te Enschede met Jan BAKKER, slager [2433], geboren 22-09-1889 te Vledder, overleden 04-12-1933 Enschede, zoon van Remmelt BAKKER en Grietje Oostindië.
 11. Hendrik Pieters RUITER, geboren 08-08-1889 te Vroomshoop, overleden 27-07-1895 Vroomshoop.
 12. Catharina Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 09-08-1892 te Vroomshoop, overleden 23-05-1980 Hilversum.
  Ongehuwd gebleven.

XII.nl    Luite Pieters RUITER [GRAFSTEEN], beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 Vroomshoop, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Gehuwd 08-02-1896 te Den Ham met Gerrigje Jans VERMEER, geboren 04-01-1871 te Den Ham, overleden 21-02-1927 Vroomshoop, dochter van Jan Roelof VERMEER en Janna MANESCHIJN.
Kinderen:
 1. Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden 15-01-1986 's Gravenzande.
 2. Janna Luites RUITER, geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden 19-02-1999 Hellendoorn.
  Gehuwd 26-06-1936 te Den Ham met Berend POST, geboren 08-03-1886 te Vroomshoop, overleden 20-10-1972 Hellendoorn.
 3. Niesje Luites RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden 09-08-1991 Vroomshoop.
  Gehuwd 16-09-1938 te Den Ham met Gerrit Jan VENEMAN, geboren 10-09-1906 te Almelo, overleden 25-02-1988 Vroomshoop.
 4. Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden 09-08-1986 Brisbane (Australie).
 5. Dirk RUITER, geboren 04-10-1905 te Vroomshoop, overleden voor 2002.
  Gehuwd met Gé ZUIDEMA.
  Er zijn vier kinderen uit dit gezin geboren, woonden in Leiden.
 6. Roelof RUITER, geboren 17-01-1909 te Vroomshoop, overleden 13-09-1991 Brisbane.
  Gehuwd 03-04-1929 te Leiden met Hendrikje ZUIDEMA, geboren 20-09-1909 te Hoogeveen, overleden 12-08-1993 Brisbane (Australie).
  Omstreeks 1951 is dit gezin naar Australie geëmigreerd.
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.oa    Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden 15-01-1986 's Gravenzande, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 14-12-1923 te Den Ham met Jantje JANSEN, geboren 22-09-1900 te Den Ham, overleden 21-07-1978 's Gravenzande, dochter van Jan JANSEN en Jennigje BORGER.
Kind:
 1. Jan RUITER, geboren 30-03-1928 te Losser, overleden 11-11-1928 Oldenzaal.
Hieruit verder nog 4 kinderen en 1 (achter)kleinkind geboren.    -->aanpassen

XIII.od    Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden 09-08-1986 Brisbane (Australie), zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 12-04-1935 te Vroomshoop met Hendrikje LEISNER, geboren 09-04-1912 te Vroomshoop, overleden 02-10-1992 Brisbane (Australie).
In 1951 emigreerde dit gezin naar Australie.

Kind:
 1. Hendrik (Hank) RUITER, geboren 20-11-1948 te Vroomshoop, overleden 27-09-1994 Brisbane (Aus).
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 3 kinderen en 9 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nq    Roelof Pieters RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 Grand Rapids (VS), zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Overleden aan nierziekte.
Roelof en Lammegien emigreerden in 1906 naar de Verenigde Staten. Kort na aankomst schreef Roelof een brief aan zijn familie in Nederland met het reisverslag. [LEES VERDER]
Roelof is aan nierziekte overleden als gevolg van zijn beroep als schilder.
Gehuwd 10-05-1900 te Almelo met Lammegien BOSSCHER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 08-04-1878 te Ommen, overleden 24-06-1962 Grand Rapids (VS), dochter van Hemmo BOSSCHER en Lammegien ENSING.
In 1936 bezoeken Lammigje en haar dochter Emma Nederland. Eind augustus 1936 varen ze met de "Statendam" terug naar Amerika. Woonadres: 636 Olympia Street S.W. Grand Rapids.

Kinderen:
 1. Niesje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 21-03-1901 te Almelo, overleden 04-09-1974 Grand Rapids (VS).
  Niesje schreef in 1970 een aantal pagina's met, wat zij noemde, "the early days of her life". [LEES VERDER]
  Niesje werd in de VS Nell genoemd.
  Gehuwd 10-09-1925 te Grand Rapids (VS) met John George BAAS, geboren 12-09-1899 te McBain (Michigan, VS), overleden 04-09-1974 Grand Rapids (VS).
  Bij autoongeluk om het leven gekomen.
 2. Lammegien RUITER [FOTOPAGINA], geboren 28-12-1902 te Vroomshoop, overleden 23-06-1993 Grand Rapids (VS).
  Lammegien werd in de VS Elisabeth genoemd.
  Gehuwd 05-07-1923 te Grand Rapids (VS) met Enno Ralph HAAN, geboren 09-01-1902 te Grand Rapids (VS), overleden 28-07-1961 Grand Rapids (VS).
 3. Pieter RUITER [GRAFSTEEN], geboren 18-09-1904 te Almelo, overleden 09-11-1956 Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) 3-1935 te Detroit (Michigan, VS) met Martha VROOM, geboren 1904 te Ned..
 4. Emma RUITER, geboren 11-07-1906 te Grand Rapids (VS), overleden 11-03-1907 Grand Rapids (VS).
 5. Emma RUITER [GRAFSTEEN], onderwijzeres, geboren 08-01-1908 te Grand Rapids (VS), overleden 22-08-2004 Grand Rapids (VS).
  Naar aanleiding van Emma's overlijden verscheen een krantenartikel in de plaatselijke pers. [LEES VERDER]
  Ongehuwd gebleven.
 6. Irene RUITER [FOTOPAGINA], geboren 18-11-1909 te Grand Rapids (VS), overleden 08-09-1994 Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (1) 28-09-1934 te Grand Rapids (VS) met Jay. R. VENEMA, geboren 26-08-1908 te Grand Rapids (VS), overleden 26-04-1986 Arizona (VS).
  Gehuwd (2) 16-05-1992 te Raybrook Manor, Grand Rapids (Mi) met Claus BEUKEMA, geboren 1907, overleden 08-08-1993 Grand Rapids (Mi).
 7. Angelina RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden 29-07-1911 Grand Rapids (VS).
  Nederlandse naam : Arendje.
 8. Margaret RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden 24-01-1993 Grand Rapids (VS).
 9. Arthur RUITER, geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden 19-12-1984 Grand Rapids (VS).
 10. Ruth RUITER, geboren 25-08-1914 te Grand Rapids (VS), overleden 01-09-1914 Grand Rapids (VS).
 11. Louis RUITER, geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden 13-03-1975 Grand Rapids (VS).

XIII.oo    Arthur RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden 19-12-1984 Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd 23-04-1938 te Grand Rapids (VS) met Ruth Esther ROGERS, geboren 27-11-1916 te Grand Rapids (VS), overleden 10-01-1997 Grand Rapids (VS).
Kind:
 1. Michael John RUITER, geboren 19-12-1955 te Grand Rapids (VS), overleden 20-11-2000 Grand Rapids (VS).
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 6 kinderen en 24 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.oq    Louis RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden 13-03-1975 Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd (later gescheiden) 08-02-1937 te Grand Rapids (VS) met Margaret DIEPENHORST, geboren 06-02-1921 te Grand Rapids (VS), overleden 08-08-1986 San Bernardino (Californie, VS).
Gehuwd (2) 08-03-1956 te Grand Rapids (VS) met Evelyn Koets CARPENTER, geboren 26-11-1924 te Grand Rapids (VS), overleden 30-05-1966 Grand Rapids (VS).
Gehuwd (3) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
  Uit (1):
 1. Robert Louis RUITER, geboren 08-08-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 04-09-1986 Florence (Carolina, VS).
Hieruit verder nog 2 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIV.om    Robert Louis RUITER, geboren 08-08-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 04-09-1986 Florence (Carolina, VS), zoon van Louis RUITER (zie XIII.oq) en Margaret DIEPENHORST.
Gehuwd (later gescheiden) 21-07-1956 te Grand Rapids (VS) met Sharon Ann OOSTVEEN, geboren 10-09-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 06-09-1986 Florence (Carolina, VS).
Kinderen:
 1. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 2. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
Hieruit verder nog 3 kinderen geboren.    -->aanpassen

XI.hf    Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 Nijehaske, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
Gehuwd 12-06-1875 te Aengwirden met Afke Luites BAAS, geboren 25-08-1849 te Haskerdijken, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Bij huwelijk is Rein 24 jaar, geboren Tjalleberd, arbeider, wonende Nijehaske. Afke is 25 jaar, zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Holwerd.

Kind:
 1. Luite Reins RUITER, geboren 23-06-1876 te Terband, overleden 04-07-1876 Terband.

X.cp    Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 Tijnje, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Volgens Bevolkingsregister woonde in 1872 zijn broer Wieger bij Hendrik in en verhuisde met hen op 20/4/1876 naar Terwispel.
Gehuwd 30-10-1864 te Oudehaske met Margjen Jacobs MOED [FOTOPAGINA], geboren 09-10-1841 te Nijehaske, overleden 28-12-1923 Tijnje, dochter van Jacob Berends MOED en Ummigjen Franzes SLOT
Volgens Margje Ruiter : Hendrik woonde met 2 broers in de Warren bij Tijnje; hier was Margje Moed huishoudster. Hendrik verhuurde pramen in de Warren, hetgeen een redelijk bestaan verzekerde; zelfs genoeg om er een naaister op na te houden. Margje heeft haar hele leven in de Warren gewoond. Volgens Kerst Ruiter woonden Hendrik en Wieger samen in Oudehaske en was Margje Moed daar huishoudster. Volgens huwelijksakte was Margje dienstmeid.

Kinderen:
 1. doodgeb. dochter RUITER, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 04-03-1865 Oudehaske.
 2. Jacob Hendriks RUITER, veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 Tijnje.
 3. Wieger Hendriks RUITER, geboren 17-11-1870 te Tijnje, overleden 19-11-1899 Tijnje.
 4. Trijntje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 16-01-1877 te Tijnje, overleden 28-01-1950 Ureterp.
  Toen Trijntje stierf was ze weduwe; ze zat in een tehuis. Ze werd op donderdag 2 februari 1950 in Tijnje begraven.
  Gehuwd 12-06-1913 te Opsterland met Feitze JEENINGA, geboren 15-02-1868 te Tijnje, overleden 17-03-1931 Zuidlaren, zoon van Bauke Feddes JEENINGA en Trijntje Tjipkes VAN DER VLIET.

XI.hk    Jacob Hendriks RUITER [DOSSIER], veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
In 1901 is Jacob veenarbeider en woont in Terwispel. Zonder twijfel wordt hier Tijnje bedoeld, dat tot circa 1910 onder Terwispel viel.
Jacob was de mannelijke helft van een tweeling; zijn zusje werd dood geboren. Hendrik en Margje woonden in Oudehaske, Margje was zonder beroep. Jacob is op donderdag 16 oktober begraven in Tijnje.
Gehuwd (1) 11-03-1886 te Tijnje met Attje Hendriks LAGEVEEN, dienstmeid, geboren 05-05-1864 te Tijnje, overleden 10-03-1898 Tijnje, dochter van Hendrik Wiebes LAGEVEEN en Jantje Jeens AKKERMAN
Dit is het eerste huwelijk van Jacob Ruiter. Bij huwelijk is Attje dienstmeid. Bij overlijden van Attje is haar vader koemelker te Lippenhuizen, haar moeder is reeds overleden.
Gehuwd (2) 18-12-1903 te Tijnje met Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN [FOTOPAGINA], geboren 29-06-1876 te 't Meer, overleden 16-08-1955 Drachten, dochter van Sjoerd Hendriks VAN WOUDEN en Sietske Bouwes VAN DER LAAN
Volgens Margje Ruiter : Jacob heeft bij Van Ek gewerkt, die kwam uit 't Meer. Toen de veenderij ophield en Van Ek ook, kocht Jacob land en boerderij. Zijn zoon Sjoerd hielp hem met het bedrijf (Hendrik en Hendrik Wiebe waren al het huis uit) en nam dat na Jacob's overlijden in 1930 over. Jacob is aan kanker gestorven. Volgens verschillende nazaten van Jacob was er nog sprake van een klein dochtertje dat in een petgat is verdronken. Dit dochtertje zou wellicht een 'onecht' kind van Elisabeth zijn. Dit dochtertje hebben we inderdaad opgespoord. Het is Cornelia (Neeltje) van Wouden, geboren 24 sep 1902 in Bockheim (Dld), en overleden op 20 sep 1912 te Nijbeets.
De geschiedenis van Neeltje van Wouden. [LEES VERDER]

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrik RUITER, veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden 30-09-1973 Joure.
 2. Jantje RUITER, geboren 19-07-1888 te Tijnje, overleden 05-08-1901 Leeuwarden (zkh).
  Bij overlijden woont Jantje in Terwispel. Jantje is overleden in het ziekenhuis van Leeuwarden; ze leed aan botkanker.
 3. Hendrik Wiebe RUITER, geboren 07-12-1890 te Tijnje, overleden 18-07-1971 Tijnje.
 4. Margje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 14-10-1893 te Tijnje, overleden 16-10-1985 Leeuwarden.
  Gehuwd 15-05-1919 te 't Bildt met Foppe ANDRINGA [FOTOPAGINA], geboren 28-08-1892 te St.Annaparochie, overleden 19-02-1976 Leeuwarden, zoon van Sjoerd ANDRINGA en Yfke VAN DER WAL.
  Foppe is op maandag 23 februari op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden begraven.
 5. Dirkje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 22-03-1896 te Tijnje, overleden 09-04-1963 Leeuwarden.
  Dirkje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Ze woonde in de Sumatrastraat 9.
  Gehuwd 19-09-1918 te Beverwijk met Piet BROEKSMA [FOTOPAGINA], politieagent, geboren 23-10-1894 te Holwerd, overleden 29-01-1967 Leeuwarden, zoon van Sijbren Harmens BROEKSMA en Antje Jacobs SCHAAP.
  Van Piet Broeksma verscheen een kort artikel in de plaatselijke krant. [LEES VERDER]

 6. Uit (2):
 7. Sjoerd RUITER, geboren 08-01-1905 te Tijnje, overleden 24-05-1979 Tijnje.
 8. Wieger RUITER, chauffeur (1934), geboren 27-12-1906 te Tijnje, overleden 22-01-1976 Trenton, Ontario (Can).
 9. Sietske RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-09-1908 te Tijnje, overleden 07-09-1995 VS.
  In VS bekend als Shirley Cloo.
  Gehuwd 1930 te Opsterland met Marten CLOO [FOTOPAGINA], geboren 22-06-1906 te Zeist, overleden 4-1974.
  Marten werd op 29 april 1974 begraven.
 10. Kerst RUITER, geboren 26-12-1909 te Tijnje, overleden 05-02-1993 Nijbeets.
 11. Jannes RUITER, postbode, geboren 18-04-1911 te Tijnje, overleden 20-05-1981 Drachten.
 12. Hendrikus RUITER, geboren 29-06-1912 te Tijnje, overleden 14-10-1912 Tijnje.
 13. Neeltje RUITER, geboren 06-11-1913 te Tijnje, overleden 08-01-1914 Tijnje.
 14. Neeltje RUITER, geboren 27-12-1914 te Tijnje, overleden 02-10-1999 Nij Beets.
 15. Trijntje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 19-04-1917 te Tijnje, overleden 13-07-1978 Sneek.
  Begraven te Hidaard.
  Gehuwd 20-05-1938 te Hidaard met Tjeerd HINGST [FOTOPAGINA], geboren 02-07-1905, overleden 29-08-1990 Sneek.
  Begraven te Hidaard.
 16. Hendrikus RUITER, geboren 08-09-1918 te Tijnje, overleden 15-01-1919 Tijnje.

XII.ny    Hendrik RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE], veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden 30-09-1973 Joure, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Na het overlijden Hendrik Ruiter verscheen in het 'Kerknieuws' van de gereformeerde kerk van Tijnje een 'in memoriam'. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-04-1919 te Tijnje met Trijntje MEIJER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 24-05-1892 te Tijnje, overleden 25-02-1966 Heerenveen (zkh), dochter van Bindert Ruurds MEIJER en Hinke Annes KRAMER
De brief die haar moeder haar schreef terwijl ze in de Verenigde Staten verbleef is bewaard gebleven. [LEES VERDER]
Op basis van het Amerikaans 'avontuur' van Trijntje heb ik in het najaar van 2006 een kort verhaal geschreven. [LEES VERDER]
In 1916 woonde Trijntje in Langezwaag Klidze. Volgens Jeltje de Roo : Trijntje's moeder Hinke, had uit het huwelijk met Rintje 3 dochters gekregen, waarvan er minstens twee, waaronder Anne, naar Amerika emigreerden. Trijntje heeft een jaar bij een van hen in Chicago in de huishouding gewerkt, ze kreeg daar verkering met een geëmigreerde neef, en wilde er blijven om te trouwen. Vanwege de slechte toestand thuis (haar vader was alkoholist) vroeg haar moeder haar om weer terug te komen; Trijntje was toen ongeveer 20 jaar. Trijntje had haar zinnen in eerste instantie op Hendrik Wiebe gezet, maar die trouwde met iemand anders.
Trijntje is in het ziekenhuis van Heerenveen aan kanker overleden, maar woonde in Tijnje.

Kinderen:
 1. Jacob RUITER, geboren 09-03-1922 te Tijnje, overleden 10-03-1922 Tijnje.
 2. Jacob (Jappie) RUITER, (Electro)monteur, technicus, geboren 22-04-1923 te Tijnje, overleden 19-12-1985 Heerenveen.
 3. Bindert Henk (Binne) RUITER     , geboren 07-02-1931 te Tijnje, overleden 04-04-2013 Heerenveen. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

XIII.os    Jacob (Jappie) RUITER [DOSSIER], (Electro)monteur, technicus, geboren 22-04-1923 te Tijnje, overleden 19-12-1985 Heerenveen, zoon van Hendrik RUITER (zie XII.ny) en Trijntje MEIJER.
Een jeugdherinnering aan mijn vader. [LEES VERDER]
Mijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Hij besloot onder te duiken. [LEES VERDER]
Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 263716904 bytes) in /customers/3/1/9/ruitersporen.nl/httpd.www/stambomen/genealogy-avg-sub.inc on line 87